Contact

Inventarisatie Schouder Zorg Substitutie Initiatieven

Van de Commissie Zorginnovatie

SchouderNetwerken Nederland (SNN) is een overkoepelende organisatie over 25 regionale schouder netwerken in het land. Het doel van SNN is bij te dragen aan het verbeteren van de kwaliteit van conservatieve schouderzorg in al zijn facetten binnen 3 kerntaken; organisatie, onderwijs en ontwikkeling/onderzoek. Deze taken zijn ondergebracht binnen 4 commissies waarvan de Commissie ZorgInnovatie (CZI) er een is. Deze CZI heeft zich in 2023 ten doel gesteld de diagnostische/1,5 lijn schouderzorg te inventariseren in het land. Welke projecten worden waar uitgevoerd en welke vormen van samenwerking worden gebruikt. 

Bij deze SNN-inventarisatie is de CZI tot de conclusie gekomen dat in de schouderzorg nog geen bestaande werkvorm is voor fysiotherapeuten/extended scope specialisten die “1,5 lijn zorg” heet, maar dat de vele lopende projecten wel een opmaat kunnen zijn voor een dergelijke werkvorm in de toekomst. 

De TaskForce “Juiste Zorg op de Juiste Plek”, een initiatief vanuit het Ministerie van VWS, is sinds 2018 opgericht om in een veranderende zorgmaatschappij zorgtransitie te definiëren die het functioneren van mensen centraal stelt. Centraal staat a. het voorkomen van dure zorg b. het verplaatsen van zorg dicht bij mensen thuis en c. het vervangen van zorg door alternatieve vormen. In dit kader is de term “Zorgsubstitutie” gelanceerd die aangeeft dat huidige (dure) zorg verplaatst kan worden naar lokale (minder dure) zorg met behoud van kwaliteit. Meerdere landelijke projecten hebben reeds aangetoond dat voor de schouderzorg dit kostenreductie, goede patiënt tevredenheid en betere regionale samenwerking met zich meebrengt. Het zal moeten leiden tot toegankelijke en betaalbare zorg; ook wel “Passende Zorg” genoemd. Ook in de recente ontwikkelingen in de vorm van het Integraal Zorg Akkoord zorgt deze substitutie van zorg niet alleen voor minder zorg in de tweede lijn, maar zorgt ook voor ontlasting van de werkdruk van de huisartsen binnen de eerste lijn (Brief KNGF naar minister Kuipers sept ’22).   

Bepaalde schouder fysiotherapeuten binnen SNN zijn bekwaam in het uitvoeren van schouderdiagnostiek en werken samen met huisartsen, sportartsen of medisch specialisten om deze zorg betrouwbaar te verplaatsen naar buiten het ziekenhuis of medisch centrum. Dit roept onder andere de volgende vragen op. Wat zijn deze samenwerkingsinitiatieven? Waar vinden ze plaats? In welke vorm worden ze uitgevoerd? Zijn er lopende onderzoeken aan verbonden? Hoe wordt de zorg gefinancierd? Welke voor- en nadelen worden ondervonden voor de zorgconsument en de zorgverlener? 

De CZI beschrijft deze samenwerkingsinitiatieven die ten doel hebben schouderzorg in de eerste lijn te behouden. In dit document noemen we dit Schouder Zorg Substitutie (SZS).

Dit document is aanvankelijk bedoeld voor intern gebruik voor schouderfysiotherapeuten van SNN die gelijksoortige initiatieven willen opzetten en informatie kunnen putten uit reeds bestaande, goed lopende initiatieven. 

Dit document kan tevens inzicht verschaffen voor instanties die zich bezighouden met de juridische en financiële inrichting van deze nieuw zorgvorm. Een schouderfysiotherapeut met diagnostische vaardigheden levert, in deze ontwikkeling, een belangrijke rol in samenwerking met andere zorgprofessionals. 

Hoofdstuk 1 zal de initiatieven beschrijven die zijn uitgevoerd door schouderfysiotherapeuten alleen. 

Hoofdstuk 2 zal de initiatieven beschrijven waarbij er een samenwerkingsverband is tussen een schouderfysiotherapeut en een huisarts of een kaderhuisarts bewegingsapparaat. 

Hoofdstuk 3 beschrijft die initiatieven met een schouderfysiotherapeut en een medisch specialist. 

Hoofdstuk 4 beschrijft de schouderfysiotherapeut in de rol van extended scope specialist.  

Diagnostische schouderzorg door fysiotherapeuten

Initiatief 1.

Naam Project: Schoudernetwerk Twente

Plaatsnaam Project: regio Twente 

SNN-commissie zorginnovatie: geïnventariseerd door Erik van Laar

Product inhoudelijke vragen:

-Welke zorg wordt er geleverd? Omschrijf het product. 

“Eenmalig Consult Specialist – Schouder” is een pilot waarbij de schouder patiënt een consult heeft met twee fysiotherapeuten. Één doet de anamnese en het lichamelijk onderzoek en één therapeut doet de aanvullende diagnostiek middels musculoskeletale echografie. 

-Voor wie is deze zorg bedoeld in deze anderhalvelijns setting? En voor wie niet? 

Bij dit initiatief is de NHG-standaard schouderklachten leidend. Traumatische en acute klachten worden geëxcludeerd, de rest (SAPS) geïncludeerd. 

– Welke disciplines zijn direct of indirect betrokken bij het leveren van de zorg of het tot stand komen van dit product?

Huisartsen Genootschap Thoon en Thooz en fysiotherapeuten van het SNT met indirect goedkeuring en medeweten van orthopeden MST en OCON.

-Hoe wordt deze zorg vormgegeven? Wat is ervoor nodig om dit product te kunnen leveren? Te denken valt aan diagnostisch apparatuur, mogelijkheden voor acute pijnbestrijding, welk patiëntendossier programma wordt gebruikt?

Fysiotherapiepraktijk met echografie mogelijkheid welke voldoen aan eisen. Twee fysiotherapeuten die voldoen aan de criteria zoals opgesteld door het SNT. Er wordt geen gebruik gemaakt van een patiëntendossier, alle communicatie gebeurt via Excel en Word-bestanden.

-Hoe is de communicatie met derden/verwijzers (te denken aan orthopeden, huisartsen en andere fysiotherapeuten) georganiseerd? 

Via zorgdomein aanmelding, verdere verslaglegging in Excel, Word en vragenlijsten.

Evaluatieve vragen: 

-Hoe is het draagvlak van dit initiatief in de omgeving bij patiënten, huisartsen, orthopeden en fysiotherapiepraktijken?

Het draagvlak is goed, alle benodigde medische disciplines zijn aan boord. Patiënten zijn tevreden met de eerste consulten.

-Wat lijkt erg goed te werken en is een succes te noemen?

De samenwerking tussen de therapeuten lijkt goed te werken en de tevredenheid van de patiënten is hoog. Patiënten zijn zeer tevreden met het intensieve en compacte onderzoek door 2 fysio’s; declareren is geen probleem omdat al bekend was dat per patiënt 100 euro beschikbaar is (Contract met zorgverzekeraar Menzis en via hen ook met andere zorgverzekeraars); bijkomend voordeel: gaat buiten het verzekerde pakket om; dus ook patiënten die geen budget hebben, kunnen verwezen worden.

-Wat lijkt minder te werken of benodigd nog verbetering?

Het idee was om de verslaglegging via Microsoft Excel en Word te doen, maar dit blijkt te omslachtig en arbeidsintensief. Gekozen is nu voor de EPD-bestanden van de desbetreffende praktijken. Hierdoor is data-analyse op later termijn iets lastiger. Hiernaast wordt er nog te weinig doorgestuurd vanuit de huisartsen, maar dit was ingecalculeerd.

– Kan er iets gezegd worden of deze manier van werken kostenefficiënter is dan patiënten door de tweede lijn te laten zien? Hoe zijn jullie gekomen tot deze conclusie? 

– Is dit initiatief betrokken bij een onderzoek? Zo ja, via welk kennisinstituut wordt dit gedaan en hoe heet dit onderzoek? 

Nee er is geen onderzoeksinstantie betrokken. Er wordt echter wel data verzameld en verwerkt door SNT zelf.

– Valt er reeds iets te zeggen over de tevredenheid van patiënten over deze werkwijze?

Patient tevredenheid is erg hoog.

– Hoe borgt dit initiatief zijn transparantie naar patiënten, huisartsen en derden?

Transparantie middels verslaglegging naar huisartsen en patiënten.

 Financiële vragen:

-Wordt het product vergoed door verzekeraar? 

Ja, via Thoon is er een potje waaruit betaald wordt en de fysiotherapeuten krijgen hiervoor subsidie van Menzis. En via Menzis doen de andere verzekeraars ook mee. 

– Wat zijn de kosten van een consult voor de patiënt? Moet hij een deel hiervan zelf betalen?

Nee, gratis voor patiënt. Het levert de therapeuten samen 100 euro per patiënt op. 

– Wordt er extra gerekend voor (acute) pijnbestrijding?

n.v.t.

-Hoe worden de betrokken therapeuten / artsen betaald?

Via directe declaratie in een Excel sheet naar Thoon.

-Wat zijn de kosten die de therapeut en overige betrokkenen maken? Te denken aan huur pand, apparatuur etc.

Aan het kunnen / mogen uitvoeren van de consulten moeten betrokken therapeuten in een setting werken die hier geschikt voor is. Men hoeft dus in principe niks verder meer aan te schaffen. Het is dus moeilijk om te zeggen wat het consult ‘kost’ naast arbeidsloon.

-Wordt er aan deze manier van werken verdiend? Houd je er voldoende aan over om het kostendekkend dan wel winstgevend te laten zijn?

Nee, voorlopig nog niet winstgevend / kostendekkend. Later kan er een efficiëntie slag gemaakt worden.

-Wat gebeurt er met de patiënt na het consult bij dit initiatief?  Naar wie wordt er doorverwezen voor fysiotherapeutische behandeling? Zijn hierover afspraken gemaakt?

Eventueel indien nodig terug naar huisarts, anders verder naar eerstelijns praktijk. Patiënt mag zelf weten waar hij / zij heen gaat. Consult is in wezen eenmalig en in opdracht van huisarts.

Routing vragen:

– Op welke manier / via welke weg komen de meeste patiënten bij jullie initiatief terecht? Via huisarts / direct?

Via huisarts, geen DTF mogelijk.

– Is er een indicatielijst met patiënten die jullie willen zien en niet zien? Is deze bekend bij huisartsen / verwijzers? 

NHG standaard is leidend. Verder is natuurlijk te denken aan tegenvallend beloop of twijfel over eerste/tweede lijn indicatie.

– Welke indicaties zijn volgens jullie geschikt voor dit zorgproduct? En welke indicaties niet?

Alle SAPS 

– Hoe komt de patiënt bij jullie binnen? 

Via de huisarts

– Hoe weet de omgeving van het bestaan van dit zorgproduct? 

Huisartsen zijn geïnformeerd via Thoon. De huisartsenvereniging is initiatiefnemer, dus dat helpt met de ondersteuning van het project.

-Beschrijf een consult in deze anderhalvelijns setting 

Patiënt meldt zich aan en krijgt vragenlijsten toegestuurd. 1 therapeut doet anamnese en onderzoek volgens multimodaal model. 1 therapeut doet de echo. Overleg vindt plaats en patiënt krijgt daarna uitleg over bevindingen. Consult wordt afgesloten met verslaglegging naar verwijzer en daarna na x weken follow up bij patiënt

Overige vragen:

– Kan iedereen uit het SchouderNetwerk participeren in een dergelijk 1,5 lijn zorgproduct? 

Ja/nee mits therapeuten voldoen aan eisen. Zie document van SNT (in de bijlage 2) met daarin voorwaarden voor een anderhalvelijns therapeut.

SWOT analyse

StrengthsOpportunities
kennisniveau: kundig diagnostisch consult door 2echovanuit Menzis vergoedtransparantie is goedmogelijkheid opschalenrol en positionering van schoudernetwerk therapeut wordt hierbij benadrukt
WeaknessesThreats
problemen dataverzameling en analysezeer beperkte betrokkenheid 2e lijngeen mogelijkheid tot snelle pijnbehandelingfinanciering kan ingetrokken wordentoestroom vanuit huisartsenniet kosteneffectief voor therapeuten

Initiatief 2.

Antwoorden Project van RSN (Rijnland Schouder Netwerk)

Naam Project: JZJP

Plaatsnaam: Regio Leiden/ Bollenstreek/ Alphen

SNN-commissie zorginnovatie: geïnventariseerd door Vincent Kanbier 

Product Inhoudelijke vragen:

-Welke zorg wordt er geleverd? Omschrijf het product.

Nu nog geen zorgpad. Plannen om de zorg voor schouderklachten “beter “te reguleren zodat ze op de juiste plek terecht komen en niet  te snel in de tweede lijn.

Het RSN gaat de kennis en kunde van de individuele therapeuten  verbeteren d.m.v. het implementeren van Intervisie ( met als onderwerp en hoofdlijn de zorg voor patiënten met schouderklachten) het implementeren van een periodieke kennis test ( verzorgd door SNN). Binnen het netwerk wordt er gezocht naar een aantal ( nog te bepalen) second opinion collega’s met grotere expertise en de mogelijkheid tot het inzetten van Musculoskeletale Echografie. Ook de bekendheid van het netwerk bij de huisartsen in de regio wordt verbeterd in samenwerking met Knooppunt Ketenzorg ( organisatie bedoeld om de juiste zorg op de juiste plek te krijgen m.n. binnen de gezondheidszorg)

-Voor wie is deze zorg bedoeld in deze anderhalvelijns setting? En voor wie niet?

Alle patiënten met schouderklachten

– Welke disciplines  zijn direct of indirect betrokken bij het leveren van de zorg of het tot stand komen van dit product?

Schouderfysiotherapeuten/ huisartsen/ orthopeden

-Hoe wordt deze zorg vormgegeven? Wat is ervoor nodig om dit product te kunnen leveren? Te denken aan diagnostisch apparatuur, mogelijkheden voor acute pijnbestrijding, welk patiëntendossier programma wordt gebruikt?

MSU apparatuur. Verschillende samenwerking organisaties binnen de eerste lijn. Mogelijk in de toekomst nog meer middelen nu nog niet bekend.

-Hoe is de communicatie met derden/verwijzers (te denken aan orthopeden, huisartsen en andere fysiotherapeuten) georganiseerd?

Nog niet bekend

Evaluatieve vragen:

-Hoe is het draagvlak van dit initiatief in de omgeving bij patiënten, huisartsen, orthopeden en fysiotherapiepraktijken?

Tot nu toe goed. Het plan moet nog volledig worden “uitgerold” in het laatste kwartaal van 2022. Het alternatief die er eerst was had geen draagvlak bij de collega’s van het netwerk.

-Wat lijkt erg goed te werken en is een succes te noemen?

Nog niet bekend

 -Wat lijkt minder te werken of benodigd nog verbetering?

Nog niet bekend. Mogelijk wel weerstand bij de individuele inzet van de collega’s binnen het netwerk.

-Kan je iets zeggen over of deze manier van werken kostenefficiënter is dan patiënten door de tweede lijn te laten zien? Hoe zijn jullie gekomen tot deze conclusie?

Nog niet onderzocht omdat dit in de ontwikkelingsfase zit. Logisch lijkt wel dat het niet opstarten van de DBC voor patiënten in de tweede lijn als dat niet nodig is ( de meeste schouder patiënten kunnen goed behandeld en beoordeeld in de eerste lijn) zeker kostenbesparend zal zijn.

– Is dit initiatief betrokken bij een onderzoek? Zo ja, via welk kennisinstituut wordt dit gedaan en hoe heet dit onderzoek?

Nee.

– Valt er reeds iets te zeggen over de tevredenheid van patiënten over deze werkwijze?

Nee

– Hoe borgt dit initiatief zijn transparantie naar patiënten, huisartsen en derden?

Via Knooppunt Ketenzorg deze organisatie is bedoeld om dit te “reguleren” en heeft veel contacten met huisartsen en derden ( zorgverzekeraars)

 Financiële vragen:

-Wordt het product vergoed verzekeraar?

Ja, via de reguliere aanvullende verzekeringen. Voor de inzet van collega’s is , zoals gewoonlijk, geen vergoeding.

– Wat zijn de kosten van een consult voor de patiënt? Moet hij een deel hiervan zelf betalen?

De reguliere kosten voor het bezoek van een fysiotherapeut. Mogelijk dus ook (deels) zelf betalen.

– Wordt er extra gerekend voor (acute) pijnbestrijding?

N.v.t.

-Hoe worden de betrokken therapeuten / artsen betaald?

Vanuit de reguliere vergoedingen

-Wat zijn de kosten die de therapeut en overige betrokkenen maken? Te denken aan huur pand, apparatuur etc.

De reguliere kosten van de therapeuten ( er is geen extra ruimte nodig) De second opinion therapeuten hebben al MSU apparatuur.

-Wordt er aan deze manier van werken verdiend? Houd je er voldoende aan over om het kostendekkend dan wel winstgevend te laten zijn?

Ja, gewone vergoeding (mogelijk in de toekomst extra vergoeding vanuit zorgverzekeraars)

-Wat gebeurt er met de patiënt na het consult bij dit initiatief?  Naar wie wordt er doorverwezen voor fysiotherapeutische behandeling? Zijn hierover afspraken gemaakt?

Deze wordt terugverwezen naar de huisarts/ collega (netwerk ook niet netwerk ) fysiotherapeut met een rapport en adviezen t.a.v. vervolg. Nog geen afspraken over gemaakt komt nog.

Routing vragen:

 – Op welke manier / via welke weg komen de meeste patiënten bij jullie initiatief terecht? Via huisarts / direct?

Via huisartsen / collega’s fysiotherapeuten.

– Is er een indicatielijst met patiënten die jullie willen zien en niet zien? Is deze bekend bij huisartsen / verwijzers?

Nee

– Welke indicaties zijn volgens jullie geschikt voor dit zorgproduct? En welke indicaties niet?

Alle patiënten met schouderklachten die niet of onvoldoende reageren op fysiotherapeutische behandeling. Of patiënten met schouderklachten waarvan getwijfeld wordt of ze naar de tweede lijn moeten.

– Hoe komt de patiënt bij jullie binnen?

Ze maken direct een afspraak met een brief/verwijzing van een collega uit de eerste lijn

– Hoe weet de omgeving van het bestaan van dit zorgproduct?

Nog niet duidelijk, moet nog bedacht worden.

-Beschrijf een consult in deze anderhalvelijns setting vanuit het patiëntperspectief.

Er wordt beoordeeld of er een verwijzing naar de tweede lijn geïndiceerd is. Als dit is kan er (mogelijk)  direct een afspraak gemaakt worden voor een consult in de tweede lijn.

-Beschrijf een consult in deze anderhalvelijns setting vanuit het therapeut perspectief.

De patient komt met een verwijzing/brief met hierin de gevolgde stappen de diagnose en interventies die plaats gevonden hebben met welk resultaat.

 Overige vragen: 

– Kan iedereen uit het schoudernetwerk participeren in een dergelijk 1,5 lijn zorgproduct?

Ja ,indien ze een MSU hebben en daar goed mee kunnen werken. En mogelijk ( dat is nog niet helemaal duidelijk) nadat de second opinion therapeuten een goed beeld hebben wat de indicatie gebieden zijn van de orthopeed.

-Zo ja, waarom vind je dat?

We willen niet bij voorbaat mensen uitsluiten.

-Zo nee, aan welke eisen moet volgens jou een fysiotherapeut/arts/… moeten voldoen wil hij voor een “veilige” zorgsubstitutie (met behoud van de 2e lijns kwaliteit) zorgdragen.

Zie boven

SWOT analyse:

StrengthsOpportunities
Financieringsvorm: Is nu geregeld via de reguliere vergoedingen via zorgverzekeraars.Kennisniveau: De triage therapeuten nemen deel aan intervisie Triage groepOverig: Vermindering zorgkosten, betere inzet schoudernetwerk in JZOJPFinancieringsvorm: Mogelijk in de toekomst vergoeding mogelijk vanuit zorgverzekeraarKennisniveau: Betere kennis Triage therapeuten door Intervisie; Kennisverbetering gehele netwerkOverig: 
WeaknessesThreats
Financieringsvorm: Geen vergoeding voor Intervisie Triage therapeutenKennisniveau:Overig: Veel opstarttijd.Financieringsvorm: gehele vergoeding ft behandeling laag> Uitval therapeutenVoldoende triage therapeuten? ook in de toekomst?Kennisniveau:Overig: concurrentie collega’s netwerk/ triage therapeuten

Initiatief 3.

Project van SNGE (Schoudernetwerk Gooi en Eemland)

Plaatsnaam Project: Regio Gooi en Eemland

SNN-commissie zorginnovatie: geïnventariseerd door Erik 

dit project is nog in een opstartfase, nog weinig data beschikbaar!

Inhoudelijke vragen:

-Welke zorg wordt er geleverd? Omschrijf het product.

Opzetten van een ‘zorgpad – schouder’. door middel van het implementeren van een Flowchart

in de tweede lijn zien de orthopeden in het Tergooi MC te Hilversum, tijdens hun consulten te veel schouder patiënten die eigenlijk in de eerste lijn horen. in samenwerking met huisartsen coöperatie RHOGO en de orthopeden van het Tergooi ziekenhuis in Hilversum willen we een flowchart implementeren welke de route beschrijft van een client met schouderklachten. tijdens zijn ‘reis’ wordt de schoudernetwerk (SNGE) therapeut betrokken. De flowchart laat de huisarts de regie behouden, maar de rol van de SNGE therapeut is nadrukkelijker beschreven. 

de tweede fase van het implementatieproject houdt in dat er plek moet zijn voor een wat meer gespecialiseerd (eerste- dan wel ‘anderhalvelijns-’) centrum in de regio waar plek is voor een SNGE therapeut icm verdere diagnostische mogelijkheden.

-Voor wie is deze zorg bedoeld in deze anderhalvelijns setting? En voor wie niet?

Alle patiënten met schouderklachten met een afwijkend beloop en een duidelijke diagnose- dan wel behandelvraag.

– Welke disciplines  zijn direct of indirect betrokken bij het leveren van de zorg of het tot stand komen van dit product?

Schouderfysiotherapeuten SNGE/ huisartsen/ schouder-orthopeden Tergooi MC

-Hoe wordt deze zorg vormgegeven? Wat is ervoor nodig om dit product te kunnen leveren? Te denken aan diagnostisch apparatuur, mogelijkheden voor acute pijnbestrijding, welk patiëntendossier programma wordt gebruikt?

Het belangrijkste is dat de flowchart geïmplementeerd wordt bij de huisartsen.

-Hoe is de communicatie met derden/verwijzers (te denken aan orthopeden, huisartsen en andere fysiotherapeuten) georganiseerd?

Via zorgmail / zorgdomein komen de consultaanvragen binnen. overig contact via bijeenkomsten en mailverkeer.

Evaluatieve vragen

-Hoe is het draagvlak van dit initiatief in de omgeving bij patiënten, huisartsen, orthopeden en fysiotherapiepraktijken?

het project is mede geïnitieerd vanuit het Tergooi ziekenhuis in Hilversum

-Wat lijkt erg goed te werken en is een succes te noemen?

Nog niet bekend, we zitten nog in de eerste fase van het project.

 -Wat lijkt minder te werken of benodigd nog verbetering?

Het blijkt moeilijk te zijn om een afspraak te organiseren met alle betrokken partijen (SNGE, orthopeden en huisartsen coöperatie RHOGO) aan één tafel.

-Kan je iets zeggen over of deze manier van werken kostenefficiënter is dan patiënten door de tweede lijn te laten zien? Hoe zijn jullie gekomen tot deze conclusie?

Ik denk dat het voor zich spreekt dat eerstelijnszorg in de eerste lijn blijft en dat duurdere DBC’s in het ziekenhuis bespaart blijven door schouderzorg ‘op de juiste plek’ uit te voeren. in veel gevallen kan dit gewoon in de eerste lijn.

– Is dit initiatief betrokken bij een onderzoek? Zo ja, via welk kennisinstituut wordt dit gedaan en hoe heet dit onderzoek?

Nee.

– Valt er reeds iets te zeggen over de tevredenheid van patiënten over deze werkwijze?

Nee

– Hoe borgt dit initiatief zijn transparantie naar patiënten, huisartsen en derden?

Door samen te werken en regionaal afspraken te maken over de manier waarop mensen met schouderpijn benaderd en behandeld worden, creëren we een transparant stelsel met heldere afspraken en verantwoordelijkheden.

Financiële vragen:

Al deze vragen kunnen nog niet beantwoord worden omdat het project nog in de eerste fase van ontwikkeling zit.

Routing vragen:

 – Op welke manier / via welke weg komen de meeste patiënten bij jullie initiatief terecht? Via huisarts / direct?

Via huisartsen / collega’s fysiotherapeuten.

– Is er een indicatielijst met patiënten die jullie willen zien en niet zien? Is deze bekend bij huisartsen / verwijzers?

Adviezen omtrent verwijzen zijn gebaseerd op de NHG richtlijn schouderklachten. insturen bij afwijkend beloop.

– Welke indicaties zijn volgens jullie geschikt voor dit zorgproduct? En welke indicaties niet?

Alle patiënten met schouderklachten waarbij sprake is van een afwijkend beloop, trauma of die niet of onvoldoende reageren op fysiotherapeutische behandeling. 

Overige vragen: 

– Kan iedereen uit het schoudernetwerk participeren in een dergelijk 1,5 lijn zorgproduct?

Ja in het eerste gedeelte van het implementatieproces wel. het tweede gedeelte, waarin we gaan kijken naar een anderhalvelijnssetting, niet. Hiervoor komen eisen.

 SWOT analyse:

StrengthsOpportunities
Juiste zorg op juiste plekInitiatief vanuit orthopedieTerugdringen SAPS klachten in de tweede lijn door uitlichten positie SNGE-therapeut
WeaknessesThreats
geen plan om alle regionale huisartsen te bereikenflowchart nog niet ontwikkeldkwalitatieve verschillen tussen SNGE therapeuten onderlinggrote mate afhankelijk van bereidheid huisartsen om mee te doen.geen idee nog over financiering

Diagnostische schouderzorg door fysiotherapeut en (kader)huisarts

Initiatief 1.

Naam Project: Beweegspreekuur Schoudercentrum IBC (beëindigd) 

Plaatsnaam Project: regio Amstelland

SNN-commissie zorginnovatie: geïnventariseerd door Karin Hekman

Locatie Amstelveen; Schouderspreekuur met extended scope schouderfysiotherapeut met 2e lijns orthopedie kennis, echografie kennis en kaderhuisarts bewegingsapparaat. 

Inhoudelijke vragen:

-Welke zorg wordt er geleverd? Omschrijf het product. 

Er wordt diagnostische en therapeutische zorg geleverd, beeldvorming middels echografie en injectie therapie. Er kan een verwijzing voor aanvullende beeldvorming worden gemaakt of een verwijzing naar een ander specialisme in 1e of 2e lijn. Er wordt een behandelplan opgesteld en gericht verwezen naar een daartoe geschikte therapeut. Terugkoppeling wordt gemaakt met de verwijzende huisarts.  

-Voor wie is deze zorg bedoeld in deze anderhalvelijns setting? En voor wie niet? 

De zorg is alleen bedoeld voor mensen met schouder gerelateerde problematiek. 

-Welke disciplines zijn direct of indirect betrokken bij het leveren van de zorg of het tot stand komen van dit product?

Direct betrokken zijn 1. Extended scope fysiotherapeut die gespecialiseerd zijn in schouderrevalidatie en 2. Een kaderhuisarts bewegingsapparaat. 

Indirect zijn regionale afspraken gemaakt met de orthopedisch chirurgen voor de afstemming van indicaties. Met Schoudernetwerk Amsterdam en Fysiotherapie Zorg Amstelland zijn regionale afspraken gemaakt over verwijsbeleid.  

-Hoe wordt deze zorg vormgegeven? Wat is ervoor nodig om dit product te kunnen leveren? Te denken aan diagnostisch apparatuur, mogelijkheden voor acute pijnbestrijding, welk patiëntendossier programma wordt gebruikt?

 1. verwijzing komt binnen via zorgdomein
 2. patiënt krijgt een afspraak
 3. consult duurt 45 minuten en bestaat uit anamnese, klinisch onderzoek evt echografie, diagnose, evt direct pijnbestrijding/doorverwijzing
 4. via zorgdomein wordt de communicatie gedaan, via intramed wordt dossiervoering bijgehouden. 

-Hoe is de communicatie met derden/verwijzers (te denken aan orthopeden, huisartsen en andere fysiotherapeuten) georganiseerd? 

Via zorgdomein/zorgmail. Sinds kort kan de er via Zorgdomein van en naar fysiotherapeuten worden gecommuniceerd. 

Evaluatieve vragen:

-Hoe is het draagvlak van dit initiatief in de omgeving bij patiënten, huisartsen, orthopeden en fysiotherapiepraktijken? 

Via FysioZorg Amstelland en via Stichting Amstelland Zorg wordt afstemming gezocht en draagvlak gecreëerd.  De zorg zal mogelijk worden ingebed in een lopend “orthopedie zorgplan” met het overall doel van zorgsubstitutie. 

-Wat lijkt erg goed te werken en is een succes te noemen?

Inmiddels is dit project gestopt. Alles is subjectief beoordeeld door de initiatiefnemer. De communicatie via Zorgdomein, de snelle zorg, de tevreden verwijzers en patiënten waren successen. 52 Patiënten zijn geïncludeerd en er is geen 2e lijns verwijzing noodzakelijk geweest. 

-Wat lijkt minder te werken of benodigd nog verbetering?

Het draagvlak binnen de fysiotherapeuten. Men vraagt zich af waarom deze zorg door het Schoudercentrum wordt gedaan en niet via regulieren fysiotherapeuten. Er wordt een concurrentie gevoeld in de regio. De initiatiefnemers van het project zijn van mening dat ervaring binnen de 2e lijnzorg van belang is voor een veilige zorgsubstitutie. Door veel 2e lijn problematiek te hebben gezien is het herkennen van deze noodzaak van zorg beter gewaarborgd en voorkomt over- en onderdiagostiek. 

-Kan je iets zeggen over of deze manier van werken kostenefficiënter is dan patiënten door de tweede lijn te laten zien? Hoe zijn jullie gekomen tot deze conclusie?

Geen objectieven. Net als alle andere zorgsubstitutie projecten lijkt er minder zorg naar de 2e lijn te gaan. 

-Is dit initiatief betrokken bij een onderzoek? Zo ja, via welk kennisinstituut wordt dit gedaan en hoe heet dit onderzoek? 

Nee

-Valt er reeds iets te zeggen over de tevredenheid van patiënten over deze werkwijze?

Niet objectief, alleen per individu. 

-Hoe borgt dit initiatief zijn transparantie naar patiënten, huisartsen en derden?

Nieuwsbrief communicatie via FZA en STAZ, Amstelland ziekenhuis en Annatommie. Regionale afspraken met fysiotherapeuten, huisartsen en orthopeden.    

Financiële vragen:

-Wordt het product vergoed verzekeraar? 

Nee

-Wat zijn de kosten van een consult voor de patiënt? Moet hij een deel hiervan zelf betalen? 

Eenmalig consult fysiotherapie en kaderarts vergoeding uit de basiszorgverzekering.

-Wordt er extra gerekend voor (acute) pijnbestrijding? 

Ja, via basiszorg. 

-Hoe worden de betrokken therapeuten/ artsen betaald? 

Patiënt betaalt de fysiotherapeut en de huisarts declareert via de basiszorg. Echter dit is de reden waarom het project gestopt is. De huisarts declareert op passantentarief, we kwamen erachter dat dit enkel en alleen geldt voor acute zorg die buiten de huisartspraktijk geleverd wordt en niet voor reguliere bezoeken. 

– Wat zijn de kosten die de therapeut en overige betrokkenen maken? Te denken aan huur pand, apparatuur etc. 

Euro 63,- 

-Wordt er aan deze manier van werken verdiend? Houd je er voldoende aan over om het kostendekkend dan wel winstgevend te laten zijn? 

Nee, maar het levert indirect wel zorgtrajecten op en andere verwijzingen. 

-Wat gebeurt er met de patiënt na het consult bij dit initiatief?  Naar wie wordt er doorverwezen voor fysiotherapeutische behandeling? Zijn hierover afspraken gemaakt?

De fysiotherapeut die patiënt inbrengt zal zelf de behandeling voortzetten, tenzij anders overeengekomen. De huisarts maakt onderscheidt in advies/overname behandeling of terugverwijzen op zijn aanvraagformulier.  

Routing vragen:

-Op welke manier / via welke weg komen de meeste patiënten bij jullie initiatief terecht? Via huisarts / direct? 

Steeds meer via de huisartsen uit de regio, of via DTF. Middels telefonische triage wordt bepaald of de patiënt gezien gaat worden op het schouderspreekuur. 

-Is er een indicatielijst met patiënten die jullie willen zien en niet zien? Is deze bekend bij huisartsen / verwijzers?  

Ja. Deze is overeengekomen met de orthopedisch chirurgen uit de regio.

– Welke indicaties zijn volgens jullie geschikt voor dit zorgproduct? En welke indicaties niet?

 • Verdenking ruptuur na trauma 
 • Verdenking partiele ruptuur en 
 • Ruptuur op hoge leeftijd >70, na falend gespecialiseerd conservatief traject) 
 • Verdenking fractuur/ luxatie AC/SC/GH
 • Primaire of recidiverende (sub)luxatie
 • Aanhoudende schouderpijn bij omartrose
 • Tendinitis calcarea waarvoor barbotage noodzaak (na gefaald oefentraject/ SWT, van min. 6 weken) 
 • Verdenking maligniteit
 • Aanhoudende pijn ondanks injectie therapie bij frozen shoulders

-Hoe komt de patiënt bij jullie binnen?  

Via zorgdomein of via DTF

-Hoe weet de omgeving van het bestaan van dit zorgproduct? 

Via via, fysiotherapeuten van het schoudernetwerk regio Amsterdam en via de huisartsen.

-Beschrijf een consult in deze anderhalvelijns setting vanuit het patiëntperspectief.

Afspraak, onderzoek, zn. echo, zn. injectie, zn. verwijzing, advies, plan, behandeling afstemming waar en door wie, betaling. Zn controle afspraak.  

-Beschrijf een consult in deze anderhalvelijns setting vanuit het therapeut perspectief.

Afspraak, onderzoek, zn echo, zn injectie, zn verwijzing, advies, plan, behandeling afstemming waar en door wie, terugkoppeling verwijzer en behandelaar. Zo nodig controle afspraak maken. 

Overige vragen:

-Kan iedereen uit het schoudernetwerk participeren in een dergelijk 1,5 lijn zorgproduct? 

Nee

-Zo ja, waarom vind je dat?

– Zo nee, aan welke eisen moet volgens jou een fysiotherapeut/arts/… moeten voldoen wil hij voor een “veilige” zorgsubstitutie (met behoud van de 2e lijns kwaliteit) zorgdragen. 

 • MSC fysiotherapeut
 • Minimaal 5 jaar ervaring
 • Extended scope specialist
 • 2ee lijn orthopedische ervaring  minimaal 1 jaar 
 • Echografisch onderzoek ervaring, minimaal 1 jaar 
 • Contactuele en communicatieve vaardigheden 

SWOT analyse

Strenghtsopportunities
laagdrempelige zorgsnelle diagnostiek door ervaren mensenjuist plan van aanpak kennis van het netwerk zodat pt door de juiste personen kon worden behandelddefinitieve prestatie vergoedingmeer bekendheid bij huisartsenerkenning binnen Amstelland Zorg
Weaknessesthreats
projectvorm; geen definitieve vormHuisartsen vergoeding via passantentarief (het project is daarom gestopt omdat passanten trarief alleen bedoeld is voor acute zorg) mensen moeten kosten van consult fysio deels zelf betalentijdelijke project

Initiatief 2. 

Naam Project:Schouderspreekuur SMNH

Plaatsnaam Project: Maastricht

SNN commissie zorginnovatie: geïnventariseerd door Vincent Kanbier

Locatie Maastricht ( MUMC); Schouderspreekuur met schouderfysiotherapeut van het netwerk van SMNH en kaderhuisarts bewegingsapparaat met mogelijkheid tot beeldvorming in de 2de lijn. 

Inhoudelijke vragen:

-Welke zorg wordt er geleverd? Omschrijf het product. 

Zorg voor schouderklachten, waarbij een consensus is gevormd tussen het samenwerkingsverband van 1e lijns fysiotherapeuten SNMH en verwijzend specialisten MUMC. Afgesproken deze behandel consensus ook te gebruiken bij andere verwijzers (mn huisartsen) en DTF gekomen patiënten. 

-Voor wie is deze zorg bedoeld in deze anderhalvelijns setting? En voor wie niet? 

De zorg is in principe voor patiënten die voldoen aan de categorieën die op de Flowchart beschreven staan (zie bijlage 1). DUS voor andere categorieën nog niet van toepassing. De flowchart wordt uiteraard aangepast wanneer wij dat nodig achten.

– Welke disciplines  zijn direct of indirect betrokken bij het leveren van de zorg of het tot stand komen van dit product? 

Op de eerste plaats de verwijzer vanuit stadspoli (1,5 lijn zorg) of MUMC en nu ook al vaker vanuit de huisarts en uiteraard de SNMH / schouderfysiotherapeut.

-Hoe wordt deze zorg vormgegeven? Wat is ervoor nodig om dit product te kunnen leveren? Te denken aan diagnostisch apparatuur, mogelijkheden voor acute pijnbestrijding, welk patiëntendossier programma wordt gebruikt?

Diagnostisch wordt, waar nodig, beeldvorming gebruikt (MUMC), verder zal therapeutisch nadruk op gerichte oefentherapie liggen met, wederom waar nodig, extra middelen als tape, manuele technieken en wat de behandelaar verder nodig acht (en kan verantwoorden).

-Hoe is de communicatie met derden/verwijzers (te denken aan orthopeden, huisartsen en andere fysiotherapeuten) georganiseerd? 

Communicatie gaat via zorgmail en de SIILO app.

Evaluatieve vragen:

-Hoe is het draagvlak van dit initiatief in de omgeving bij patiënten, huisartsen, orthopeden en fysiotherapiepraktijken?

Verzoek kwam in eerste instantie juist van specialisten MUMC, wilden graag weten naar wie de patiënten het best konden gaan voor therapie. Op dat moment was er al de SNMH gestart (hangend onder SNN). Nu was het voor schouder, echter er zijn al 2 netwerken gestart betreffende knie en rug op dezelfde basis. In eerste instantie dus een netwerk tussen orthopeden en fysio’s, echter de huisartsen MOETEN erbij betrokken worden, alleen al om een patiënt bij de orthopeed of stadspoli te krijgen.

-Wat lijkt erg goed te werken en is een succes te noemen?

Staat nog in de kinderschoenen, maar nu zien we al verbeterde communicatie tussen verwijzer en behandelaar. Met name een zeer laagdrempelige communicatie is aanwezig.

-Wat lijkt minder te werken of benodigd nog verbetering? 

De schriftelijke verslaglegging loopt nog niet zoals we willen. Zowel van verwijzers als behandelaarskant moet hier nog meer aan gewerkt worden.

-Kan je iets zeggen over of deze manier van werken kostenefficiënter is dan patiënten door de tweede lijn te laten zien? Hoe zijn jullie gekomen tot deze conclusie? 

Nu nog te kort om te beoordelen. Nu voornamelijk efficiënter.

– Is dit initiatief betrokken bij een onderzoek? Zo ja, via welk kennisinstituut wordt dit gedaan en hoe heet dit onderzoek? 

            In eerste instantie niet, nu waarschijnlijk wel via UM als PhD traject

– Valt er reeds iets te zeggen over de tevredenheid van patiënten over deze werkwijze? 

Ja, patiënten vinden het over het algemeen fijn dat de verwijzer in vele gevallen de naam van de therapeut kent en dus duidelijk laat doorschemeren dat we een “groep” zijn.

– Hoe borgt dit initiatief zijn transparantie naar patiënten, huisartsen en derden? 

In principe via de zorgmail, verslaglegging in tweede instantie ook naar HA

 Financiële vragen:

-Wordt het product vergoed verzekeraar?

 Op dit moment nog niet, er komen/zijn al ronde tafelgesprekken met VGZ en CZ (gepland). 

– Wat zijn de kosten van een consult voor de patiënt? Moet hij een deel hiervan zelf betalen?  

Geen kosten, valt onder huisartsconsult, dat is juist een prachtige zaak, geen eigen bijdrage en geen dure 2e lijns consultbedrag.

– Wordt er extra gerekend voor (acute) pijnbestrijding? 

Neen, gelijkwaardig aan HA consult.

-Hoe worden de betrokken therapeuten / artsen betaald? 

AV van verzekeraar

-Wat zijn de kosten die de therapeut en overige betrokkenen maken? Te denken aan huur pand, apparatuur etc. 

Er gaat een therapeut komen die samen met orthopeed gaat onderzoeken (White Labeled Therapeut, dus geen eigen belang waar patiënt heen verwezen wordt). Behandelingen zijn bij /in praktijken van de fysio.

-Wordt er aan deze manier van werken verdiend? Houd je er voldoende aan over om het kostendekkend dan wel winstgevend te laten zijn? 

Reguliere beloning via AV.

-Wat gebeurt er met de patiënt na het consult bij dit initiatief?  Naar wie wordt er doorverwezen voor fysiotherapeutische behandeling? Zijn hierover afspraken gemaakt? 

Naar een therapeut die op de lijst staat van SNMH, hele duidelijke afspraken over gemaakt. Keuze blijft echter ALTIJD bij patiënt of deze dit ook wil.

Routing vragen:

– Op welke manier / via welke weg komen de meeste patiënten bij jullie initiatief terecht? Via huisarts / direct? 

Via de huisarts, naar stadspoli of MUMC en vandaar naar ons. Afgesproken de DTF en verwijzingen via HA op de zelfde manier te behandelen.

– Is er een indicatielijst met patiënten die jullie willen zien en niet zien? Is deze bekend bij huisartsen / verwijzers?

 Ja zie bijlage 1 Flowchart.

– Welke indicaties zijn volgens jullie geschikt voor dit zorgproduct? En welke indicaties niet? 

Zie flowchart. Gekozen voor de meest voorkomende diagnoses bij orthopedie. Dynamische lijst dus kan en zal veranderen.

– Hoe komt de patiënt bij jullie binnen? 

Via verwijzing en advies naar ons te gaan

– Hoe weet de omgeving van het bestaan van dit zorgproduct?

Media

-Beschrijf een consult in deze anderhalvelijns setting vanuit het patiëntperspectief.

Na verwijzing HA naar 1,5 daar (nu) door Orthopeed onderzoek en evt beeldvorming. Daar wordt keuze gemaakt of 2e lijns onderzoek verder genoodzaakt is of dat er andere interventies nodig zijn (injectie, medicatie, terug verwijzing HA of verwijzing Fysio of alleen advies).

-Beschrijf een consult in deze anderhalvelijns setting vanuit het therapeut perspectief.

Momenteel al beschreven, pas als de white labeled fysio aanwezig is zal deze samen met orthopeed intake doen.

Overige vragen:

-Kan iedereen uit het schoudernetwerk participeren in een dergelijk 1,5 lijn zorgproduct?

 Ja

-Zo ja, waarom vind je dat?

Het is vrijwillig en NIET vrijblijvend, er zijn verplichte bijeenkomsten, vergaderingen en nascholingen.

-Zo nee, aan welke eisen moet volgens jou een fysiotherapeut/arts/… moeten voldoen wil hij voor een “veilige” zorgsubstitutie (met behoud van de 2e lijns kwaliteit) zorgdragen. 

Kun je niet zeggen, nu kunnen we alleen hard maken dat er een consensus is (op basis van de trias) en een goede communicatie tussen hulpverleners. We kunnen NIETS zeggen over de kwaliteiten van collegae die niet participeren in het SNMH.

SWOT analyse

strenghtsOpportunities
Financieringsvorm:Geen vergoeding vanuit ZV Wel vergoeding consult FT en specialist/ huisartsKennisniveau: Onderlinge kennis wordt verbeterd FT<> HA<> OrthoOverig: Korte lijnen 1ste<> 2de lijn Financieringsvorm: mogelijk aparte ( extra vergoeding vanuit ZV)Kennisniveau: mogelijk meer competenties FT in de toekomstOverig: 
weaknessesThreats
Financieringsvorm: slechte vergoeding FTKennisniveau: nog weinig bekendheid bij HA-enOverig: Kost FT veel tijd; Continuïteit van zorg ( zorgverlener)Financieringsvorm: geen vergoeding mogelijk stop project ( subsidiestop)Kennisniveau:Overig: FT bij uitval moeilijk over te nemen. 

Initiatief 3.

Naam Project: anderhalvelijn SNNWV-ZF

Plaatsnaam Project: Harderwijk           

SNN commissie zorginnovatie: geïnventariseerd door Erik van Laar 

dit project is nog in een opstartfase, nog weinig data beschikbaar!

Inhoudelijke vragen:

-Welke zorg wordt er geleverd? Omschrijf het product. 

schouderconsult met fysiotherapeut en kaderarts beweegzorg. uit Harderwijk.

-Voor wie is deze zorg bedoeld in deze anderhalvelijns setting? En voor wie niet?

voor alle patiënten met langdurige (meer dan 6 weken zonder vooruitgang) schouderklachten welke op voorhand gediagnosticeerd zijn met SAPS. uitgezonderd patiënten na traumatische luxatie. 

– Welke disciplines  zijn direct of indirect betrokken bij het leveren van de zorg of het tot stand komen van dit product?

fysiotherapeut en kaderarts

– Hoe wordt deze zorg vormgegeven? Wat is ervoor nodig om dit product te kunnen leveren? Te denken aan diagnostisch apparatuur, mogelijkheden voor acute pijnbestrijding, welk patiëntendossier programma wordt gebruikt?

in een fysiotherapiesetting of huisartssetting met beschikbaarheid van echoapparaat en mogelijkheden voor kleine medische ingrepen als injecties. we hopen op een plek bij de HAP in het St. Jansdal ziekenhuis in Harderwijk.

-Hoe is de communicatie met derden/verwijzers (te denken aan orthopeden, huisartsen en andere fysiotherapeuten) georganiseerd? 

via zorgdomein / zorgmail of Siilo.

Evaluatieve vragen:

-Hoe is het draagvlak van dit initiatief in de omgeving bij patiënten, huisartsen, orthopeden en fysiotherapiepraktijken?

draagvlak bij kaderarts en Medicamus de huisartsen coöperatie alsmede bij de orthopedisch specialisten in het St. Jansdal is het draagvlak goed.

-Wat lijkt erg goed te werken en is een succes te noemen?

de samenwerking met de huisartsen coöperatie en het St. Jansdal.

-Wat lijkt minder te werken of benodigd nog verbetering?

het ‘tot een product komen’ blijkt een langzaam proces.

-Kan je iets zeggen over of deze manier van werken kostenefficiënter is dan patiënten door de tweede lijn te laten zien? Hoe zijn jullie gekomen tot deze conclusie?

lijkt van wel, data ontbreekt.

– Is dit initiatief betrokken bij een onderzoek? Zo ja, via welk kennisinstituut wordt dit gedaan en hoe heet dit onderzoek? 

nee

– Valt er reeds iets te zeggen over de tevredenheid van patiënten over deze werkwijze?

nee

– Hoe borgt dit initiatief zijn transparantie naar patiënten, huisartsen en derden?

door heldere en gestandaardiseerde verslaglegging en terugkoppelingen.

Financiële vragen:

– Wordt het product vergoed door verzekeraar? 

– Wat zijn de kosten van een consult voor de patiënt? Moet hij een deel hiervan zelf betalen?

– Wordt er extra gerekend voor (acute) pijnbestrijding?

-Hoe worden de betrokken therapeuten / artsen betaald?

-Wat zijn de kosten die de therapeut en overige betrokkenen maken? Te denken aan huur pand, apparatuur etc.

-Wordt er aan deze manier van werken verdiend? Houd je er voldoende aan over om het kostendekkend dan wel winstgevend te laten zijn?

-Wat gebeurt er met de patiënt na het consult bij dit initiatief?  Naar wie wordt er doorverwezen voor fysiotherapeutische behandeling? Zijn hierover afspraken gemaakt?

Routing vragen:

– Op welke manier / via welke weg komen de meeste patiënten bij jullie initiatief terecht? Via huisarts / direct?

via huisartsen of via het schoudernetwerk

– Is er een indicatielijst met patiënten die jullie willen zien en niet zien? Is deze bekend bij huisartsen / verwijzers? 

– Welke indicaties zijn volgens jullie geschikt voor dit zorgproduct? En welke indicaties niet?

alle langdurige SAPS klachten met een afwijkend / persisterend beloop.

– Hoe weet de omgeving van het bestaan van dit zorgproduct? 

de huisartsen worden via huisartsengenootschap Medicamus ingelicht over dit concept.

Overige vragen:

– Kan iedereen uit het schoudernetwerk participeren in een dergelijk 1,5 lijn zorgproduct? 

Zo ja, waarom vind je dat?

Zo nee, aan welke eisen moet volgens jou een fysiotherapeut/arts/… moeten voldoen wil hij voor een “veilige” zorgsubstitutie (met behoud van de 2e lijns kwaliteit) zorgdragen. 

SWOT analyse

strenghtsopportunities
mogelijkheid tot snelle beslissingengoede screening mede door inzicht medisch dossier door kaderartsdirecte mogelijkheid tot juiste medicatie / injectiemakkelijk neer te zetten in meerdere praktijken in de regiozeker voor gezondheidscentra interessantschaalbaar
weaknessesthreats
beperkte inzicht in kwaliteitseisen aan betrokken zorgprofessionalsafhankelijk van vergoeding van fysiotherapie in pakketafhankelijkheid van patientenbestand huisartsniet iedereen is aanvullend verzekerd voor fysiotherapie 

Initiatief 4. 

Inventarisatie Anderhalvelijns-schouderprojecten: project Meppel

Naam Project: Schouderspreekuur

Plaatsnaam Project: Meppel e.o.

Site: https://primalife.nl/schouderspreekuur/

Geïnventariseerd door: Carla Mastenbroek & Erik van Laar

Inhoudelijke vragen:

-Welke zorg wordt er geleverd? Omschrijf het product. 

Schouder spreekuur wordt gehouden door huisarts (kaderarts bew app) samen met een van de in schouderklachten gespecialiseerde fysiotherapeuten van Prima Life. Wekelijks

-Voor wie is deze zorg bedoeld in deze anderhalvelijns setting? En voor wie niet? 
Zorg bedoeld voor patiënten. kan per patiënt 1x per jaar. 

– Welke disciplines  zijn direct of indirect betrokken bij het leveren van de zorg of het tot stand komen van dit product?

Schouderklachten gespecialiseerde fysiotherapeut Kaderarts bewegingsapparaat

-Hoe wordt deze zorg vormgegeven? Wat is ervoor nodig om dit product te kunnen leveren? Te denken aan diagnostisch apparatuur, mogelijkheden voor acute pijnbestrijding, welk patiëntendossier programma wordt gebruikt?
            Behandelkamer. 
            Fysiotherapeut en kaderarts 
            Echo doen huisartsen daar / voor echo en injectie zijn geen kosten verbonden    voor de pt ./ 

Orthopedische spreekuur 1,5 lijns: huisarts en orthopeed doen dit – geen eigen risico – volledig vergoed 
Straks ook mogelijkheid om x-foto’s te maken in het centrum van 1,5 lijn

            Spreekuur meestal 2 a 3 per week. patienten zijn tevreden

-Hoe is de communicatie met derden/verwijzers (te denken aan orthopeden, huisartsen en andere fysiotherapeuten) georganiseerd? 
            Goede lijnen en maakt verder ontwikkeling mogelijk. 

Evaluatieve vragen:

-Hoe is het draagvlak van dit initiatief in de omgeving bij patiënten, 

Huisartsen, orthopeden en fysiotherapiepraktijken?
Andere fysiotherapeuten mogen insturen, maar gebeurd minder. 

-Wat lijkt erg goed te werken en is een succes te noemen?
# Onderlinge samenwerking.
# Hoge pt tevredenheid.

-Wat lijkt minder te werken of benodigd nog verbetering?
# Diagnostiek voor andere fysio praktijken

Uitgebreidere behandeling fysio sturen ze naar prima life in principe en wordt gezien als concurrentie.

-Kan je iets zeggen over of deze manier van werken kostenefficiënter is dan patiënten door de tweede lijn te laten zien? Hoe zijn jullie gekomen tot deze conclusie?
niet bekend bij degene die ik sprak

– Is dit initiatief betrokken bij een onderzoek? Zo ja, via welk kennisinstituut wordt dit gedaan en hoe heet dit onderzoek? 
ja

– Valt er reeds iets te zeggen over de tevredenheid van patiënten over deze werkwijze?
Er is hoge pt tevredenheid.

– Hoe borgt dit initiatief zijn transparantie naar patiënten, huisartsen en derden?
via normale ft richtlijnen verslaglegging

 Financiële vragen:

-Wordt het product vergoed verzekeraar? 
            voor echo en injectie zijn geen kosten verbonden voor de pt

            Orthopedische spreekuur 1,5 lijns: – geen eigen risico – volledig vergoed 

            Afspraken met zorgverzekeraar hierover. via een contract met          verzekeraars nu mogelijk. het is huisartsenzorg. fysiotherapeut wordt      betaald via potje bij huisartsen. 

– Wat zijn de kosten van een consult voor de patiënt? Moet hij een deel hiervan zelf betalen?
            Vanuit de basiszorg. geen eigen risico. 

– Wordt er extra gerekend voor (acute) pijnbestrijding?
            Geen kosten voor de pt

-Hoe worden de betrokken therapeuten / artsen betaald?
            Declaratie via eigen systeem

-Wat zijn de kosten die de therapeut en overige betrokkenen maken? Te denken aan huur pand, apparatuur etc.
            Gebeurd in eigen accommodatie en met eigen apparatuur – wordt            niets extra’s voor gerekend.

– Wat gebeurt er met de patiënt na het consult bij dit initiatief?  Naar wie wordt er doorverwezen voor fysiotherapeutische behandeling? Zijn hierover afspraken gemaakt?
            Afhankelijk van waar de patiënt vandaan kwam wordt hij weer        terugverwezen naar behandelend therapeut.

Routing vragen:

– Op welke manier / via welke weg komen de meeste patiënten bij jullie initiatief terecht? Via huisarts / direct?

Huisarts, mond tot mond reclame, via collega fysio’s. aanmelden bij fysio primalife of via assistente van kaderarts (bij patiënten van extern).

– Is er een indicatielijst met patiënten die jullie willen zien en niet zien? Is deze bekend bij huisartsen / verwijzers? 
            Niet aanwezig en gaat meer op horen en zeggen.

– Welke indicaties zijn volgens jullie geschikt voor dit zorgproduct? En welke indicaties niet?
            Fracturen niet. 
            Overige (aanhoudende) schouderklachten SAPS, exclusief rode        vlaggen. Isala is verder dichtbij.

– Hoe komt de patiënt bij jullie binnen? 
            Zorgdomein en Telefoon 

– Hoe weet de omgeving van het bestaan van dit zorgproduct? 

            In onze regio is er bekendheid door mond tot mond reclame en       rechtstreeks informeren van   huisartsen.

Overige vragen:

– Hoe komen patiënten op spreekuur?

            Via insturen door externe praktijken. gezien door kaderarts icm fysio.         terugverwijzen naar extern als dit mogelijk is. primalife geen standaard      doorverwijsroute. 

– is het project onderdeel van een studie?

Nu geen onderdeel van een studietraject. wel bezig met data verzamelen. inmiddels 60 patiënten bekeken en data van verzameld. data met betrekking tot verloop van klacht en wel of niet doorsturen naar 2e lijn. 

Er worden nu ook cursussen  gegeven door en huisarts (soms ook orthopeed)  om dit project op te kunnen schalen. mits huisarts i.c.m. gespecialiseerde fysiotherapeut met echo mogelijkheid. Deze cursussen worden gegeven voor huisartsen en fysiotherapeut gelieerd bij SND en SNGZ

            Kaderarts doet echografie. 

SWOT analyse

strenghtsopportunities
veel mogelijkheid tot beeldvormingbetalingsmogelijkheid laagdrempelig en dichtbij de patientkan gelijk echogeleid injecterenkans voor therapeuten van SN Drenthe en SNGZopschalen door cursussen in de regiovergoedingsvorm kopieren naar andere regios.
weaknessesthreats
geen helder beeld kwaliteitseisen fysiotherapeut en huisartsgeen helder beeld van kostenefficientieklinimetrie nog summier toestroom vanuit bestand huisarts en meewerkende therapeut betrokkenheid therapeut wordt in omgeving gezien als concurrentievergoedingsmethode

Diagnostische schouderzorg door fysiotherapeut en medisch specialist

Initiatief 1

Naam Project: Netwerk Schouder       

Plaatsnaam Project: regio Noord West van Castricum t/m Texel Noord Holland

Inventarisatie: door Karin Hekman 

Inhoudelijke vragen:

-Welke zorg wordt er geleverd? Omschrijf het product. 

One stop shop schouderpoli waar de patiënt start met een röntgenfoto, dan een consult heeft bij de orthopeed of PA en waar nodig voor aanvullend onderzoek door een eerstelijns gespecialiseerde netwerk schouder fysiotherapeut wordt gezien. Voor aanvullend onderzoek of bijvoorbeeld Barbotage kan de patiënt direct terecht bij de radioloog.

-Voor wie is deze zorg bedoeld in deze anderhalvelijns setting? En voor wie niet? 

Voor patiënten met schouderklachten die al conservatief behandeld zijn door een fysiotherapeut in de leeftijd van 18-70 jaar.

-Welke disciplines  zijn direct of indirect betrokken bij het leveren van de zorg of het tot stand komen van dit product? 

Radioloog, orthopeed, PA en fysiotherapeut

Hoe wordt deze zorg vormgegeven? Wat is ervoor nodig om dit product te kunnen leveren? Te denken aan diagnostisch apparatuur, mogelijkheden voor acute pijnbestrijding, welk patiëntendossier programma wordt gebruikt? 

Ziekenhuis EPD, echo, röntgen, injecties zoals corticosteroïden, Barbotage           materiaal

-Hoe is de communicatie met derden/verwijzers (te denken aan orthopeden, huisartsen en andere fysiotherapeuten) georganiseerd?

 Huisartsen kunnen via Zorgdomein verwijzen naar de schouderpoli, huisartsen zijn op de hoogte gebracht via de nieuwsbrief vanuit het ziekenhuis, netwerk schouder in eerst lijn heeft dit bij haar leden onder de aandacht gebracht.

Evaluatieve vragen:

-Hoe is het draagvlak van dit initiatief in de omgeving bij patiënten, huisartsen, orthopeden en fysiotherapiepraktijken? 

We zitten in een test fase, bereidheid is groot.

-Wat lijkt erg goed te werken en is een succes te noemen? 

Direct contact tussen zorgverleners zodat er per patiënt overlegd kan worden wat de beste behandeling is. Patiënt hoeft niet terug te komen voor aanvullend onderzoek.

-Wat lijkt minder te werken of benodigd nog verbetering? 

Financiering van de 1e lijns fysiotherapeut wordt nu betaald uit een transformatie potje, dit is niet toekomstbestendig. Conservatieve behandeling niet altijd de juiste waardoor de patiënt onnodig in het ziekenhuis verschijnt.

-Kan je iets zeggen over of deze manier van werken kostenefficiënter is dan patiënten door de tweede lijn te laten zien? Hoe zijn jullie gekomen tot deze conclusie? 

Nee, niet goedkoper. Het is immers zorg die in de 2e lijn plaatsvindt. Het is dan ook niet primair een zorgsubstitutie project. 

-Is dit initiatief betrokken bij een onderzoek? Zo ja, via welk kennisinstituut wordt dit gedaan en hoe heet dit onderzoek? 

nee

-Valt er reeds iets te zeggen over de tevredenheid van patiënten over deze werkwijze? 

Nog niet.

-Hoe borgt dit initiatief zijn transparantie naar patiënten, huisartsen en derden? 

Zijn we nog mee bezig.

 Financiële vragen:

-Wordt het product vergoed verzekeraar? 

Nee niet meer dan standaard DOT in ziekenhuis

-Wat zijn de kosten van een consult voor de patiënt? Moet hij een deel hiervan zelf betalen? 

Nee

-Wordt er extra gerekend voor (acute) pijnbestrijding? 

Nee

-Hoe worden de betrokken therapeuten / artsen betaald? 

Zie boven

-Wat zijn de kosten die de therapeut en overige betrokkenen maken? Te denken aan huur pand, apparatuur etc. 

Er zijn geen kosten voor de betrokkenen

-Wordt er aan deze manier van werken verdiend? Houd je er voldoende aan over om het kostendekkend dan wel winstgevend te laten zijn? 

Kosten fysiotherapeut zijn niet gedekt in de toekomst..

-Wat gebeurt er met de patiënt na het consult bij dit initiatief?  Naar wie wordt er doorverwezen voor fysiotherapeutische behandeling? Zijn hierover afspraken gemaakt? 

Als patiënt terug gaat naar fysiotherapeut dan naar netwerk schouder.

Routing vragen:

 -Op welke manier / via welke weg komen de meeste patiënten bij jullie initiatief terecht? Via huisarts / direct?  

Via de huisarts

-Is er een indicatielijst met patiënten die jullie willen zien en niet zien? Is deze bekend bij huisartsen / verwijzers? 

Voor patiënten met schouderklachten die al conservatief behandeld zijn door een fysiotherapeut in de leeftijd van 18-70 jaar.

-Welke indicaties zijn volgens jullie geschikt voor dit zorgproduct? En welke indicaties niet? 

Alle langdurige schouderklachten die al conservatief behandeld zijn. 

-Hoe komt de patiënt bij jullie binnen? 

Via de huisarts

-Hoe weet de omgeving van het bestaan van dit zorgproduct? 

Geen antwoord

-Beschrijf een consult in deze anderhalvelijns setting vanuit het patiëntperspectief.

geen antwoord

-Beschrijf een consult in deze anderhalvelijns setting vanuit het therapeut perspectief.

            geen antwoord

Overige vragen:

-Kan iedereen uit het schoudernetwerk participeren in een dergelijk 1,5 lijn zorgproduct? Zo ja, waarom vind je dat?

-Zo nee, aan welke eisen moet volgens jou een fysiotherapeut/arts/… moeten voldoen wil hij voor een “veilige” zorgsubstitutie (met behoud van de 2e lijns kwaliteit) zorgdragen.

            geen antwoord

SWOT analyse

Strenghtsopportunities
Schaalbaarheid:  Financieringsvorm; fysiotherapeut wordt betaald (uit transformatie gelden) dus de patiënt heeft hier geen kosten aan.  Overig: Dit project gaat over de samenwerking met de 2e lijn orthopedie en zorgt ervoor, dat de patiënt na bezoek van de 2e lijn sneller op de juiste plek terecht komt binnen het schoudernetwerk. Schaalbaarheid: Het betreft een lokaal initiatief, doordat er nog geen resultaten zijn gemeten kan het nog niet worden gegeneraliseerd.  Financieringsvorm; toekomstbestendig maken van financiering van de fysiotherapeuttransparantie: omzetten in projectvorm met meetbare indicatoren   
Weaknessesthreats
Schaalbaarheid: Financieringsvorm: In dit initiatief wordt een DBC geopend en is dus niet echt zorgsubstitutie. . Transparantie: dit project zit nog in de testfase en er zijn worden nog geen gegevens structureel verzameld. Kennisniveau; wordt niet beschreven. 
Schaalbaarheidfinancieringsvorm; de financiering van de fysiotherapeut kent een tijdelijke vorm.  Financieringsvorm: Ondanks dat de positie van de fysiotherapeut in de spreekkamer van de medisch specialist een goede ontwikkeling is, is niet echt sprake is van substitutie. Hierdoor lijkt dit project niet bij te dragen aan de vermindering van zorg uit de 2e lijn. De transformatie gelden waarmee de fysiotherapeut wordt bekostigd zijn tijdelijk.  Kennisniveau: het kennisniveau van de betrokken fysiotherapeuten kan verschillen waardoor inconsistentie in de kwaliteit ontstaat. 

Diagnostische schouderzorg met betrokkenheid van gespecialiseerde extended scope specialist (ESS).

Project 1.

Naam Project: SHIVT (gestopt)

Plaatsnaam Project: Amsterdam

SNN-commissie zorginnovatie: geïnventariseerd door Karin Hekman 

contactpersoon: kmc.hekman@schoudercentrumibc.nl 

Inhoudelijke vragen:

-Welke zorg wordt er geleverd? Omschrijf het product.

Consulten schouder orthopedie door Extended Scope Specialist in de 2e lijn.

– Voor wie is deze zorg bedoeld in deze anderhalvelijns setting? En voor wie niet?

Patiënten met schouderpijn die worden verwezen door de huisarts naar de 2e lijn orthopedie. Patiënten zonder verwijzing kunnen niet worden gezien.

-Welke disciplines zijn direct of indirect betrokken bij het leveren van de zorg of het tot stand komen van dit product?

                        De physician assistant (PA) en de orthopedisch chirurg (OC)

-Hoe wordt deze zorg vormgegeven? Wat is ervoor nodig om dit product te kunnen leveren? Te denken aan diagnostisch apparatuur, mogelijkheden voor acute pijnbestrijding, welk patiëntendossier programma wordt gebruikt?

Op basis van taakdelegatie doet de ESS hetzelfde patiënten consult zelfstandig gelijk het consult bij PA en OC; aan het eind van het consult is er fysiek overleg met patiënt PA/OC en ESS.  De locatie en tijdstippen zijn in het medisch centrum tegelijkertijd met spreekuren van de PA/OC. Er wordt gebruik gemaakt van radiologie voor beeldvorming en injecties en het EPD heet EMMA.

-Hoe is de communicatie met derden/verwijzers (te denken aan orthopeden, huisartsen en andere fysiotherapeuten) georganiseerd?

                       Via mail, Siilo, per post en zorgdomein.

Evaluatieve vragen:

-Hoe is het draagvlak van dit initiatief in de omgeving bij patiënten, huisartsen, orthopeden en fysiotherapiepraktijken?

De ESS heeft 10 minuten extra tijd en kan in totaal 30 minuten per patiënt besteden. Patiënten waarderen de zorg enorm omdat er naast een heldere diagnose ook een behandeltraject wordt geadviseerd bij deskundige collega’s van het SNA. Er wordt hiermee afgestemd en een terugkoppeling gevraagd.                

-Wat lijkt erg goed te werken en is een succes te noemen?

Dezelfde veilige zorg als de PA/Orthopedisch chirurg voor niet chirurgische populatie, meer tijd en de toevoeging van het behandeladvies en de verwijzing naar de therapeut die gaat behandelen. 

-Wat lijkt minder te werken of benodigd nog verbetering?

Deze zorg hoort niet thuis in de 2e lijn, maar wordt wel als zodanig bekostigd. Tot nu toe moet er altijd een PA of chirurg meekijken en zijn goedkeuring geven.

-Kan je iets zeggen over of deze manier van werken kostenefficiënter is dan patiënten door de tweede lijn te laten zien? Hoe zijn jullie gekomen tot deze conclusie?

Tot op heden wordt er eenzelfde DBC geopend, dus kosten zijn hetzelfde. De data moet nog worden geanalyseerd, maar de indruk bestaat dat er minder beeldvorming en minder injecties uit voort komen.

-Is dit initiatief betrokken bij een onderzoek? Zo ja, via welk kennisinstituut wordt dit gedaan en hoe heet dit onderzoek?

Dit SHIVT project wordt bekostigd door ZonMw gelden dmv vouchersubsidies. SHIVT is een acromiem voor SHoulderInnoVaTion en wordt gebruikt om de verplaatsting van zorg (shift)  weer te geven. Deel 1 van dit project bestond uit een regio-analyse van orthopedische schouderzorg binnen 7 medische instellingen in de regio Amstelland-Amsterdam tussen 2015-2019. Hieruit bleek dat minstens 40% niet gezien hoefde te worden op chirurgische poli’s. In deel 2 is de orthopedische schouderzorg vergeleken met de ESS zorg op gebied van schouderstatus, zorgconsumptie en patiënt tevredenheid. De data moeten nog worden geanalyseerd. 

-Valt er reeds iets te zeggen over de tevredenheid van patiënten over deze werkwijze?

Er lijkt een hogere mate van tevredenheid te zijn in de ESS groep. Dit kan komen doordat de ESS 10 minuten meer tijd. Het zou ook kunnen komen omdat er een oplossing wordt geboden, een (behandel) advies wordt gegeven hoe het probleem van de patiënt op te lossen.  

-Hoe borgt dit initiatief zijn transparantie naar patiënten, huisartsen en derden?

Het zit nog in projectfase en de volgende stap is bredere implementatie en borging in de regio.                

 Financiële vragen:

-Wordt het product vergoed verzekeraar?

2e lijn zorg, gaat van eigen risico af van de patiënt. Er wordt een DBC geopend. 

-Wat zijn de kosten van een consult voor de patiënt? Moet hij een deel hiervan zelf betalen?

2e lijn zorg, gaat van eigen risico af van de patiënt. Er wordt een DBC geopend.

-Wordt er extra gerekend voor (acute) pijnbestrijding?

 2e lijn zorg, gaat van eigen risico af van de patiënt. Er wordt een DBC geopend. Echogeleide injecties worden door de radioloog gedaan. 

-Hoe worden de betrokken therapeuten / artsen betaald?

De extended scope specialist wordt betaald door de zorginstelling zelf.

-Wat zijn de kosten die de therapeut en overige betrokkenen maken? Te denken aan huur pand, apparatuur etc.

                       Geen.

-Wordt er aan deze manier van werken verdiend? Houd je er voldoende aan over om het kostendekkend dan wel winstgevend te laten zijn?

                       Niets. Project basis.

-Wat gebeurt er met de patiënt na het consult bij dit initiatief?  Naar wie wordt er doorverwezen voor fysiotherapeutische behandeling? Zijn hierover afspraken gemaakt?

Er wordt meestal geadviseerd om gebruik te maken van kundige fysiotherapeuten uit het regionale schoudernetwerk. Individueel contact met de behandelende fysiotherapeut wordt gelegd indien dit wenselijk is. De patiënt bepaald dit. 

Routing vragen:

-Op welke manier / via welke weg komen de meeste patiënten bij jullie initiatief terecht? Via huisarts / direct?

                       Verwijzing van de huisarts.

-Is er een indicatielijst met patiënten die jullie willen zien en niet zien? Is deze bekend bij huisartsen / verwijzers?

Er wordt getrieerd door de telefoniste op opgegeven indicaties. Trauma’s, 2nd opinions, specifieke verwijzingen op naam worden niet door de ESS gezien. 

-Welke indicaties zijn volgens jullie geschikt voor dit zorgproduct? En welke indicaties niet?

Alle schouderpijn die niet traumatisch van aard is, of postoperatief is.

-Hoe komt de patiënt bij jullie binnen?

                       Via verwijzing huisarts

-Hoe weet de omgeving van het bestaan van dit zorgproduct?

                       Nog niet, projectfase

-Beschrijf een consult in deze anderhalvelijns setting vanuit het patiëntperspectief.

2e lijn zorg; patiënt gaat eerst röntgenfoto maken, daarna gezien door ES. Anamnese, onderzoek aangevuld met beeldvorming, diagnose en advies behandeling. Daarna gezien door PA/OC in hetzelfde bezoek ter accordering en afsluiting consult.

-Beschrijf een consult in deze anderhalvelijns setting vanuit het therapeut perspectief.

2e lijn zorg; Verwijzing lezen van de huisarts, patiënt uit de wachtkamer halen, anamnese, onderzoek, beoordeling beeldvorming, diagnose en advies behandeling. Bezoek door PA/OC voor accordering en afsluiting consult. 

 Overige vragen:

-Kan iedereen uit het schoudernetwerk participeren in een dergelijk 1,5 lijn zorgproduct? Zo ja, waarom vind je dat? Zo nee, aan welke eisen moet volgens jou een fysiotherapeut/arts/… moeten voldoen wil hij voor een “veilige” zorgsubstitutie (met behoud van de 2e lijns kwaliteit) zorgdragen.

Extended scope specialist met minimaal 1 jaar  2e lijn orthopedische schouderzorg ervaring.

Het project is in juli 2022 afgerond en zal mogelijk een vervolg gaan krijgen middels een triage poli  door ESS in Amsterdam.  

SWOT analyse

Strenghtsopportunities
Schaalbaarheid: indien aan dezelfde voorwaarden wordt voldaan kan deze vorm  overgenomen worden binnen andere settings als veilige substitutie van zorg.  Financieringsvorm; ZonMw subsidie vervolg van regiobeeld. Echter dit betaalde niet de aanwezigheid van de ESS en vergoede niet de kosten voor de patient.  Transparantie:De resultaten zijn zichtbaar op de ZonMw site en zijn voor iedereen inzichtlijk.  Kennisniveau: extended scope specialist met ervaring in de 2e lijn schouder orthopedie Overig: Lokatie speelt zich af in de 2e lijn, overleg is laagdrempelig mogelijk. Het is een witte jassen omgeving, dit kan hebben meegespeeld in de uitkomsten. Schaalbaarheid: toe te passen in diverse settings met dezelfde professionals.  Financieringsvorm; definitieve prestatievergoeding zonder projectbasis zou een mooie vervolgstap zijn. Een aparte prestatie vergoeding voor de ESS in de 2e lijns zou een substitutie van zorg kunnen bewerkstelligen Kennisniveau; indien de NVES inhoudelijk meer klinische ervaring/ stages zou invoegen in het opleidingscurriculum, dan zou het kennisniveau omhoog gaan en gelijker worden tussen ESS’s. Overig: De volgende stap zou een setting buiten het ziekenhuis moeten zijn waarin de regionale ziekenhuizen, huisartsen en het Schoudernetwerk en de ziektekosten verzekeraar  samenwerken om een schouderzorg ESS  triage poli te creeren. 
Weaknessesthreats
Schaalbaarheid: dit project heeft in een kleinesetting plaatsgevonden, de persoonlijke invulling en ervaring kunnen meespelen in beperkte generaliseerbaarheid.  Financieringsvorm: Omdat er nog steeds in deze vorm een DBC wordt geopend is er strict genomen geen sprake van zorgsubstitutie.  Transparantie: er is nog geen artikel over geschreven. Mensen moeten ervan weten om het te kunnen inlezen bij ZonMw.  FinancieringsvormDe projectvorm maakt dat er een tijdelijke geldstroom is.  Een vervolgproject moet aantonen dat deze vorm van ESS zorg veilig kan buiten het ziekenhuis. Ondanks dat al vele gelijke projecten nationaal en internationaal hebben aangetoond dat het om veilige verplaatsing van zorg gaat, lukt het het Nederlands zorgsysteem nog niet om deze vorm definitief juridisch als financieel te bestendigen.  Kennisniveau:. Niet alle ESS’s hebben hetzelfde kennisniveau als het gaat om diagnostiek binnen de schouderzorg. Relevante 2e lijns ervaring is een must om deze functie veilig te kunnen uitvoeren. 

Project 2.

Naam Project: Transmuraal Schouderspreekuur Almere

Plaatsnaam Project: Almere

SNN commissie zorginnovatie: geïnventariseerd door Karin Hekman 

Inhoudelijke vragen:

-Welke zorg wordt er geleverd? Omschrijf het product.

Het is een 1,5 lijns spreekuur voor a-traumatische schouderklachten die na het volgen van de NHG standaard en fysiotherapie aanhoudende klachten hebben. En waarbij ook geen duidelijke indicatie hebben voor de 2e lijns zorg bij orthopedie. Het is ontwikkelt voor patiënten die nu naar de 2e lijn verwezen worden maar waar in de 2e lijn eigenlijk nooit een indicatie voor operatie wordt gevonden.

-Voor wie is deze zorg bedoeld in deze anderhalvelijns setting? En voor wie niet?

Indicaties

Het gaat hier om patiënten die ondanks de aanpak zoals beschreven in de NHG standaard (te) veel klachten houden en waarbij verwijzing naar de orthopeed vaak wordt overwogen.

Mogelijke ingangsklachten zijn vrijwel alle a-traumatische schouderklachten:

·        SAPS

·        Cuff tendinopathie

·        Frozen shoulder

·        Aspecifieke schouderklachten

Niet geïndiceerd

Het transmuraal schouder spreekuur is niet geschikt voor traumatische schouderklachten.  Klachten bij artrose waarbij conservatieve maatregelen niet meer toereikend zijn of acuut ontstane hevige schouderpijn waarbij aan andere diagnoses gedacht moet gaan worden (amyotrofische schouderneuralgie/ chemische bursitis bij oplossend kalk) zijn ook niet geschikt voor het transmuraal schouderspreekuur. Voor deze laatste aandoeningen is verwijzing naar het tweedelijns schouderspreekuur geïndiceerd.

-Welke disciplines  zijn direct of indirect betrokken bij het leveren van de zorg of het tot stand komen van dit product?

(Kader)huisarts, extended scope specialist, gespecialiseerd schouderfysiotherapeut en middels MDO orthopedisch chirurg.

– Hoe wordt deze zorg vormgegeven? Wat is ervoor nodig om dit product te kunnen leveren? Te denken aan diagnostisch apparatuur, mogelijkheden voor acute pijnbestrijding, welk patiëntendossier programma wordt gebruikt?

Er zijn 2 kwalitatief goede echosystemen in gebruik voor dit spreekuur, tevens zijn alle benodigdheden aanwezig voor het zetten van een injectie. We gebruiken voor de dossiervorming een aangepaste richtlijn van Intramed en voor het bestellen van medicijnen gebruikt de huisarts Medicom.

-Hoe is de communicatie met derden/verwijzers (te denken aan orthopeden, huisartsen en andere fysiotherapeuten) georganiseerd?

Er is informatie verspreid via de nieuwsbrief van de reha (regionale huisartsen organisatie) het Flevoziekenhuis en Zorggroep Almere. Alle huisartsen van Almere zijn geïnformeerd via mail. Er is een item geweest op omroep Flevoland en er is een artikel geplaats in het blad Thuis.

Evaluatieve vragen:

-Hoe is het draagvlak van dit initiatief in de omgeving bij patiënten, huisartsen, orthopeden en fysiotherapiepraktijken?

Het draagvlak lijkt zeer groot, we zijn pas recent gestart (februari 2022) en moesten nu al uitbreiden in aantal beschikbare plekken.

-Wat lijkt erg goed te werken en is een succes te noemen?

Mensen lijken tevreden, mensen worden snel geholpen, de huisarts krijgt een gericht advies, soms ene stappenplan.

 -Wat lijkt minder te werken of benodigd nog verbetering?

De verwijzingen komen nog niet vanuit heel Almere, meer informeren lijkt dus noodzakelijk. Controle afspraken kunnen wel worden ingepland maar worden niet vergoed door de ZV.

-Kan je iets zeggen over of deze manier van werken kostenefficiënter is dan patiënten door de tweede lijn te laten zien? Hoe zijn jullie gekomen tot deze conclusie?

We hebben ons laten adviseren door een initiatief van het Anders Beter Centrum hier is al aangetoond dat een vergelijkbaar spreekuur kosten efficiënt is. Het spreekuur is voor iedereen toegankelijk omdat het consult zelf geen kosten meebrengt voor de patiënt. Voor de verzekeraar is het goedkopere zorg tenzij iemand alsnog ook naar de 2e lijn verwezen moet worden.

-Is dit initiatief betrokken bij een onderzoek? Zo ja, via welk kennisinstituut wordt dit gedaan en hoe heet dit onderzoek?

Nee

-Valt er reeds iets te zeggen over de tevredenheid van patiënten over deze werkwijze?

Er is door omstandigheden nog geen klanttevredenheidsonderzoek gestart, aan het einde van het consult lijken mensen tevreden te vertrekken.

-Hoe borgt dit initiatief zijn transparantie naar patiënten, huisartsen en derden?

            Geen antwoord

Financiële vragen:

-Wordt het product vergoed verzekeraar?

Ja.  Het is voorlopig nog een project met zilveren kruis, de grootste in onze regio. De tijdsduur van het project is me niet helemaal duidelijk, daar was nog wat onduidelijkheid over in de projectgroep, de managers stuurgroep was daar nog mee bezig. Het is allemaal pas net opgestart dus sommige afspraken moesten nog concreter worden.

-Wat zijn de kosten van een consult voor de patiënt? Moet hij een deel hiervan zelf betalen?

De patiënt heeft geen kosten voor het consult.  Er wordt 1 bedrag gedeclareerd, daaruit worden alle betrokkenen, huur gebouw en benodigdheden betaald. Over de prijsafspraken mogen we niet verder uitweiden.

-Wordt er extra gerekend voor (acute) pijnbestrijding?

Alleen de eigen bijdrage die betaald wordt voor het medicijn. (zoals ook bij de huisarts zelf)

-Hoe worden de betrokken therapeuten / artsen betaald?

Vanuit de inkomsten vanuit het consult.

-Wat zijn de kosten die de therapeut en overige betrokkenen maken? Te denken aan huur pand, apparatuur etc.

Geen, dit is allemaal meegerekend in de totale consult kosten.

-Wordt er aan deze manier van werken verdiend? Houd je er voldoende aan over om het kostendekkend dan wel winstgevend te laten zijn?

Kostendekkend.

-Wat gebeurt er met de patiënt na het consult bij dit initiatief?  Naar wie wordt er doorverwezen voor fysiotherapeutische behandeling? Zijn hierover afspraken gemaakt?

Het is een eenmalig consult. De eigen huisarts en/of fysiotherapeut neemt het daarna weer van ons over. Er gaat altijd een conclusie en advies naar de eigen huisarts en zo nodig de fysiotherapeut.

Routing vragen:

-Op welke manier / via welke weg komen de meeste patiënten bij jullie initiatief terecht? Via huisarts / direct?

Alleen via de huisarts

-Is er een indicatielijst met patiënten die jullie willen zien en niet zien? Is deze bekend bij huisartsen / verwijzers?

Ja, zie boven

-Welke indicaties zijn volgens jullie geschikt voor dit zorgproduct? En welke indicaties niet?

Zie boven.

-Hoe komt de patiënt bij jullie binnen?

Via verwijzing huisarts.

-Hoe weet de omgeving van het bestaan van dit zorgproduct?

Zie boven.

-Beschrijf een consult in deze anderhalvelijns setting vanuit het patiëntperspectief.

Een therapeut start het consult en doet anamnese en onderzoek. Hierna wordt overlegd met de extended scope specialist en wordt zo nodig nogmaals onderzoek gedaan en/of een echo gemaakt. Hierna wordt overlegd met de arts en komt die erbij voor een gemeenschappelijke conclusie en behandeladvies. Wanneer geïndiceerd kan gelijk een injectie worden gegeven.

-Beschrijf een consult in deze anderhalvelijns setting vanuit het therapeut perspectief.

Het is een uitgebreid consult waarin de patiënt door meerdere mensen gezien wordt echo onderzoek is mogelijk wanneer geïndiceerd en injectie al dan niet echogeleid kan worden gegeven.

Overige vragen:

 -Kan iedereen uit het schoudernetwerk participeren in een dergelijk 1,5 lijn zorgproduct? Zo ja, waarom vind je dat? Zo nee, aan welke eisen moet volgens jou een fysiotherapeut/arts/… moeten voldoen wil hij voor een “veilige” zorgsubstitutie (met behoud van de 2e lijns kwaliteit) zorgdragen.

Nee we hebben een criteria lijst gemaakt op basis van ervaring en kunde bij de betrokken therapeuten zodat de kwaliteit gewaarborgd wordt op een vergelijkbaar niveau als de zorg die nu bij de orthopedie gegeven wordt bij dezelfde indicaties. We staan echter altijd open voor interesse van mensen. Dit is een uitgebreide lijst die varieert van opleidingsniveau, ervaring met schouderpatiënten en ervaring op schouderpoli’s in de 2e lijn. Het systeem is zo ontwikkelt dat er doorgroei mogelijkheden zijn en de grote van de groep per functie is zo opgebouwd waardoor we niet afhankelijk zijn van 1 persoon. We hebben een verdeling gemaakt van 3 fases waarin ontwikkeling van de persoon wordt bekeken. Dit is onderverdeeld in werkervaring met schouderklachten, aantal uren op de schouderpoli meekijkend of uren die op het spreekuur gemaakt zijn. Opleiding op gebied van schouder, echo onderzoek en in de laatste fase ook extended scope specialist. En de voorkeur voor een therapeut uit het schoudernetwerk Flevoland (of elders). En ervaring op het gebied van echogeleide injecties.

SWOT analyse (naar Fleur van Dam gestuurd 11-4-23)

Strenghtsopportunities
Schaalbaarheid; Financieringsvorm;  Kennisniveau:  Transparantie:  Overig: Schaalbaarheid:  Financieringsvorm;  Kennisniveau;  Transparantie:  Overig: 
Weaknessesthreats
Schaalbaarheid; Financieringsvorm;  Kennisniveau:  Transparantie:  Overig:Schaalbaarheid; Financieringsvorm;  Kennisniveau:  Transparantie:  Overig:

Project 3.

Inventarisatie Anderhalvelijns-schouderprojecten: project IJsselmuiden

Naam Project: Orthopedie carrousel in de eerste lijn

Plaatsnaam Project: IJsselmuiden

Geinventariseerd door: Carla Mastenbroek / Erik van Laar

Inhoudelijke vragen:

-Welke zorg wordt er geleverd? Omschrijf het product. 
            Schouder onderzoek fysio samen met de orthopeed. 

-Voor wie is deze zorg bedoeld in deze anderhalvelijns setting? En voor wie niet? 
            Zorg bedoeld voor patiënten die dan niet meer naar de huisarts toe hoeven. 
            Doel huisarts ontlasten en hiermee kosten te bespraken. 
            Doel JZOJP

– Welke disciplines  zijn direct of indirect betrokken bij het leveren van de zorg of het tot stand komen van dit product?
            Extended scope fysiotherapeut 
            Orthopeed

-Hoe wordt deze zorg vormgegeven? Wat is ervoor nodig om dit product te kunnen leveren? Te denken aan diagnostisch apparatuur, mogelijkheden voor acute pijnbestrijding, welk patiëntendossier programma wordt gebruikt?
            Behandelkamer. 
            Fysiotherapeut (extended scope) en orthopeed. 
            Echo apparatuur
            Mogelijkheden die orthopeed binnen zijn bereik heeft, o.a. injecteren.
            Patio dossier: eigen EPD

-Hoe is de communicatie met derden/verwijzers (te denken aan orthopeden, huisartsen en andere fysiotherapeuten) georganiseerd? 
            Orthopeed en fysio doen samen spreekuur.
            Samenwerking huisarts en orthopeed is heel nauw (hebben dit samen ook          geïnitieerd).
            Praktijk is dat trajecten die hieruit komen ook veelal bij praktijk IJsselmuiden        gaan trainen. 

Evaluatieve vragen:

-Hoe is het draagvlak van dit initiatief in de omgeving bij patiënten, huisartsen, orthopeden en fysiotherapiepraktijken?
            Andere fysiotherapeuten mogen insturen, maar gebeurd minder. 

-Wat lijkt erg goed te werken en is een succes te noemen?
            # Onderlinge samenwerking.
            # Hoge pt tevredenheid.

-Wat lijkt minder te werken of benodigd nog verbetering?
            # Weten nog niet of het kosten besparend is. 
            # Meer behoefte aan (centrale) bekendheid o.a. bij ziekenhuizen en zorgverzekeraar (vermelding op hun site) zodat mensen vanaf het begin ook meer gestuurd worden naar 1,5 lijns en dit meer als normaal gaan beschouwen en niet altijd het bezoek aan de specialist in het ziekenhuis als nodig wordt ervaren.

-Kan je iets zeggen over of deze manier van werken kostenefficiënter is dan patiënten door de tweede lijn te laten zien? Hoe zijn jullie gekomen tot deze conclusie?
            Proef van 2 jaar (sinds 2019-2020)/ moet blijken nog op het kostenbesparend     is om de huisarts er buiten te laten met als doel JZOJP

– Is dit initiatief betrokken bij een onderzoek? Zo ja, via welk kennisinstituut wordt dit gedaan en hoe heet dit onderzoek? 
            nvt

– Valt er reeds iets te zeggen over de tevredenheid van patiënten over deze werkwijze?
            Er is hoge pt tevredenheid.

– Hoe borgt dit initiatief zijn transparantie naar patiënten, huisartsen en derden?
            Niet gevraagd

 Financiële vragen:

-Wordt het product vergoed verzekeraar? 
            ZV betrokken en heeft akkoord gegeven op de declaratie die tijdens de pilot      (van 2 jaar) via de huisarts verloopt / Subsidie voor uitvoering komt van de         regio tafel huisartsen Zwolle.

-Wat gebeurt er met de patiënt na het consult bij dit initiatief?  Naar wie wordt er doorverwezen voor fysiotherapeutische behandeling? Zijn hierover afspraken gemaakt?
            Praktijk is dat trajecten die hieruit komen ook veelal bij praktijk IJsselmuiden        gaan trainen. 

Routing vragen:

– Op welke manier / via welke weg komen de meeste patiënten bij jullie initiatief terecht? Via huisarts / direct?
            Huisarts, mond tot mond reclame.

– Is er een indicatielijst met patiënten die jullie willen zien en niet zien? Is deze bekend bij huisartsen / verwijzers? 
            Schouderklachten (breedste zin) waar huisarts in eerste instantie op basis van     huisartsen richtlijn niet meer verder komt.

– Welke indicaties zijn volgens jullie geschikt voor dit zorgproduct? En welke indicaties niet?
            Fracturen niet. 
            Overige (aanhoudende) schouderklachten, exclusief rode vlaggen. 

– Hoe komt de patiënt bij jullie binnen? 
            zorgdomein
            Telefoon / heel soms website (aanmeldingsformulier)

– Hoe weet de omgeving van het bestaan van dit zorgproduct? 
            Nog onvoldoende.

SWOT analyse

StrenghtsOpportunities
directe lijn therapeut en tweede lijnonderdeel pilot met akkoord zorgverzekeraarkans om huisartsen te ontlasten
Weaknessesthreats
geen helder beeld kwaliteitseisen fysiotherapeutgeen helder beeld van kosten efficiëntiematige bekendheid van producttoestroom vanuit bestand huisarts en meewerkende therapeutproduct wordt door andere praktijken wellicht als concurrent gezien

Samenvatting en discussie

Zorgsubstitutie heeft tot doel duurdere zorg te voorkomen; de zorg rond de patiënt te organiseren en “slimme”zorg en e-health inzetten waar dat kan. Hierdoor zal de zorg laagdrempeliger en toegankelijk worden. 

Een goed project zal moeten voldoen aan de volgende kenmerken: 

 • gemeten outcome, bewezen effectiviteit, zodat er opgeschaald kan worden
 • bestendige financiering
 • transparante inhoudelijke vormgeving voor alle betrokkenen
 • een kennisniveau wat past bij de taakstelling

De beschreven projecten in diverse regio’s zijn initiatieven die laten zien dat de bereidheid groot is om te participeren in een landelijk belang om zorg toegankelijker en goedkoper te maken, echter voldoen niet allemaal aan de boven beschreven kenmerken. 

Er is nog geen uniform model welke als leidraad kan dienen waarin de in schouderklachten gespecialiseerde fysiotherapeut of extended scope specialist participeert. 

Er liggen diverse uitdagingen voor de toekomst als het gaat over SZS, zowel op organisatorisch, juridisch als op financieel vlak. De grootste vragen zijn. Wie vervult welke zorgrol? Hoe is dit juridisch gewaarborgd en hoe wordt dit gefinancierd? 

Conclusies en aanbevelingen

Dit document is geschreven vanuit de visie dat de zorg in Nederland aan het veranderen is. ‘passende zorg’ houdt onder andere in betaalbare zorg dicht bij de patiënt. Passende schouderzorg kan vaak in de eerste lijn setting plaatsvinden en hoeft niet per sé naar de tweede lijn gestuurd te worden. Naast de kosten efficiëntie is het voor de patiënt ook minder lang wachten en dichter bij huis. De rol voor de in schouderklachten gespecialiseerde fysiotherapeut in de eerste lijn zal in de nabije toekomst dus groeien. Binnen het schoudernetwerk hebben diverse schouderfysiotherapeut de juiste kennis en is vaak ook de apparatuur aanwezig om goede diagnostiek te kunnen waarborgen.

In dit document hebben we getracht de lopende initiatieven rondom SchouderZorg Substitutie te inventariseren. Inmiddels zijn er meerdere projecten onderweg en lijken een aantal projecten ook al enigszins succesvol. De bedreiging bij allen lijkt echter de financiële voorwaarden om deze projecten ook op langere termijn doorgang te laten vinden tegen bestendige tarieven. 

De rol de extended scope specialist is veelbelovend binnen de SchouderZorg Substitutie. De toekomst zal moeten uitwijzen welke rol zij zal gaan spelen binnen het zorglandschap. Er is naast een juridische uitdaging, om een eigen big registratie en AGB code te kunnen verkrijgen, een financiële en organisatorische uitdaging om de Eextended scope specialist in te kunnen zetten ten behoeve van taakherschikking van de huisarts of medisch specialist. 

De verschillende varianten van de in dit document beschreven zorgsubstitutie projecten lijken één ding overeen te hebben. Namelijk dat alle projecten een goed diagnostisch consult proberen neer te zetten. Hier lijkt een directe behoefte te liggen om zo de tweede lijn te ontzorgen. Als SNN zien we hierin een grote uitdaging omdat we denken dat deze taak door schoudernetwerk leden ingevuld kan worden. We hopen dat dit document de regionale netwerken stimuleert om de verbinding te zoeken met de tweede lijn en de huisartsen om samen te verkennen hoe passende zorg neer te zetten voor patiënten met schouderpijn.

Voor meer informatie over zorgsubstitutie en trends op gebied van zorg in Nederland, zie onderstaande links:

https://www.abnamro.nl/nl/prive/speciaal-voor/medici/tips-voor-medici/trends-fysiotherapie.html#:~:text=Wij%20zien%20steeds%20vaker%20Paramedisch,kleine%20praktijken%20naar%20grote%20praktijken.

https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/passende-zorg

Bijlage 1.

Voorwaarden voor deelnemende SNT-therapeuten aan het ‘EC-Schouder-project’ 

3-1. Inleiding 

Thooz heeft SNT gevraagd om te zorgen dat de ECS-schouder poli’s uitgevoerd worden door bekwame schouderfysiotherapeuten. SNT is daar uiteraard content mee en het bevestigt de status die SNT heeft in handelen rond patiënten met schouderklachten. Wel heeft SNT voorwaarden gesteld aan die aanleverende rol; SNT wil in de pilot graag dat twee fysiotherapeuten het consult uitvoeren en daarna in overleg met elkaar en met de patiënt komen tot klinische beslissingen. In dit hoofdstuk worden de voorwaarden aangegeven waaraan die fysiotherapeuten dienen te voldoen. Ook in de Thoon/ Thooz startnotitie staan in bijlage 1 een set van eisen beschreven waar ECSschouder fysiotherapeuten aan dienen te voldoen. 

Onderstaand wordt die set van eisen voor ECS-schouder startnotitie aangegeven (uit Thoon/ Thooz publicatie, april 2021): 

– Is lid van het Schouder Netwerk Twente (SNT) en voldoet aan de kwaliteitseisen van het netwerk. 

– Is in het bezit van een Masterdiploma, of in opleiding daarvoor en voldoet daarmee aan EQF-7 niveau. 

– Heeft een gecertificeerde opleiding voor musculoskeletale echografie gedaan, met een aantoonbare accreditatie van de opleiding in het register Algemeen Fysiotherapeut, Manueel- of Sporttherapeut van het KNGF, of een accreditatie bij het Keurmerk Fysiotherapie, of – Heeft de beschikking op de locatie om een musculoskeletaal echografisch onderzoek uit te laten voeren van de schouder door een ‘gecertificeerde’/ competente echografist musculoskeletaal

– Heeft ervaring opgedaan in de tweede-lijn bij het schouderspreekuur en minimaal 1-2 spreekuren meegedraaid. 

– Is op de hoogte van & evalueert de mening van de orthopeden. 

– Kan op academisch niveau communiceren met de huisartsen en orthopeden.

3-2. Competenties en bereidheid van de onderzoek fysiotherapeut Uiteraard gelden de competenties zoals die in het beroepscompetentie profiele voor KNGFfysiotherapeuten gelden. Welke competenties onderscheiden de schouder-gespecialiseerde fysiotherapeut die functioneert in de ECS-schouder kliniek? De nadruk ligt op het realiseren van goed diagnostisch proces dat uitmondt in een begrijpelijke analyse zowel voor de patiënt, verwijzer als andere zorgprofessionals. Op die wijze realiseert toepassing van het ECS-schouder consult tot passende zorg; de juiste aanpak voor die SP-patiënt. De onderscheidende competenties. 

1- De ECS-schouder therapeut heeft als schoudergespecialiseerde therapeut voldoende kennis en inzicht in aandoeningen van orgaansystemen van en rond de schouder, van indelingen in die aandoeningen en van stadia van reactiviteit van die aandoeningen die het mogelijk maken relevante somatische, biologische factoren voor de SP vast te stellen. 

2- De ECS-schouder therapeut kan tests uit het lichamelijk basisfunctie onderzoek en specifieke tests (zowel provocatie tests als ook reductie tests) goed uitvoeren en 7 interpreteren. 

3- De ECS-schouder therapeut heeft een brede kijk op patiënten met SP en kan naast somatische/ fysieke disfuncties ook vaststellen in welke mate mentale, cognitieve en procesmatige disfuncties relevant zijn voor de aanhoudende SP en kan die disfuncties een plaats geven in de uiteindelijke multimodale analyse. 

4- De ECS-schouder therapeut heeft voldoende communicatieve vaardigheden om op passende wijze de SP-patiënt te informeren zodat de kans groot is dat de patiënt met SP de boodschap begrijpt. 

5- De ECS-schouder therapeut heeft voldoende communicatieve vaardigheden om de verwijzende huisarts op juiste wijze te informeren waarbij de meest relevante beslissing wel of niet verwijzen naar de tweede lijn helder wordt verwoord en beargumenteerd. De therapeut is vaardig om op digitale wijze verslag te leggen. Zo nodig informeert de ECS-schouder therapeut ook andere zorgprofessionals (bijvoorbeeld de eigen therapeut, de schouder orthopeed waarnaar verwezen wordt, of een andere behandelaar) op passende wijze zodat sprake is van een consistent plan van aanpak. 

6- De ECS-therapeut heeft voldoende managementvaardigheden om de situatie rondom de ECS-schouder poli goed te organiseren. Verwezen SP-patiënten worden snel gepland, de voortgang van het consult verloopt goed en de administratieve afhandeling is voldoende. 

Naast voldoen aan bovenstaande competenties dienen de ECS-schouder therapeuten bereid te zijn plaats te nemen in de ECS-schouder werkgroep om samen afspraken te maken, formulieren te ontwikkelen, modellen af te spreken en vragenlijsten te hanteren. Ook worden flyers voor patiënten ontwikkeld die de patiënt overhandigd worden of die de patiënt online kan downloaden. Mogelijk wordt zelfs een korte cursus gevolgd. Omdat SNT de voortgang van het project wil monitoren en tevens na afloop wil evalueren en publiceren, dient de ECS-schouder fysiotherapeut bereid te zijn de afgesproken data te verzamelen en te rapporteren. Omdat beide onderzoek therapeuten een belangrijke inbreng hebben is goed overleg essentieel. Beide of 1 van beide therapeuten, informeert vervolgens de patiënt. Daarna wordt de verwijzer geïnformeerd waarbij vermoedelijk gebruik gemaakt wordt van een digitaal platform zoals Zorgdomein. Indien nodig wordt nader contact opgenomen. 

3-3. Nadere competenties van de onderzoek MSU-fysiotherapeut 

Onderstaand de competenties, voorwaarden en technische kwalificaties die gelden voor deze ECS-schouder therapeut die verantwoordelijk is voor de echografie. De mastergeschoolde fysiotherapeut die echografie voor de schouder toepast moet kennis en vaardigheid hebben van de volgende definities die met echo op correcte wijze beoordeeld kunnen worden: 

– Sulcus Bicipitalis 

– Bursa SASD

– Calcificatie (en de indeling ervan) 

– Tendinose – Tendinopathie (en de indeling ervan)

– Ruptuur (en de indeling ervan)

– Cuffartropathie 8 – Vettige degeneratie

– Labrum 

– Spinoglenoid en Supraglenoidale notch 

– PSI 

– Kraakbeen/Hill Sachs/Artrose

– Fractuur 

– AC-gewricht 

– Frozen Shoulder 

– GHInstabiliteit 

– Quadrilateral space 

– Reumatische aandoeningen. 

– Dopplerinstellingen op het apparaat, toepassingen van Doppler en interpretaties van Doppler bij beoordeling van eventuele pathologie 

– Welke pathologie vormen indicaties voor verwijzing naar de orthopeed (2e lijn), en nog belangrijker, welke pathologie juist geen indicaties voor orthopedie zijn. 

– Het klinisch redeneerproces met positie van echografie vanaf ventrolateraal en dorsolateraal van de schouder met functionele of substraatgerelateerde problematiek. 

Het betreft het toepassen van echografisch onderzoek binnen het klinisch redeneerproces van de mastergeschoolde fysiotherapeut als prospectief element, in eerste instantie dus onafhankelijk van de uitkomsten van anamnese en lichamelijk onderzoek. 

– De verslagleggingsrichtlijn van het echografisch onderzoek van de schouder

– De transducerposities 1 – 10 volgens het European Society of MusculoSkeletal Radiology (ESSR) Shoulder protocol met de extra posities van de schouder zoals QLS, Supraglenoïdale notch en vettige degeneratie. 

De mastergeschoolde fysiotherapeut die echografie voor de schouder toepast, moet daarnaast:

– Een basiscursus echografie hebben afgerond, gelijkwaardig aan Fysus, Fyzzio (geen cursus zoals die van FysioSupplies)

– Minimaal 1 specialisatie cursus en/of opleiding op het gebied van echografie van de schouder hebben afgerond – Minimaal 3 jaar ervaring hebben in het maken van echo’s bij schouders 

– Een dag(deel) mee hebben gelopen met orthopedisch schouderspreekuur in ZGT/MST of gelijkwaardige ‘stageplek’ hebben gehad 

– In de praktijk ruime ervaring hebben met het uitvoeren van echografisch onderzoek i.c.m. het samenstellen en verslagleggen van de bevindingen binnen het EPD op een gestructureerde manier (verslagleggingsrichtlijn kunnen laten zien?) 

– Het echografisch onderzoek en verslag binnen het klinisch redeneerproces plaatsen met daarbij de passende anamnese, het lichamelijke onderzoek en o.b.v. deze conclusies advies uit kunnen brengen i.s.m. collega-schouderfysiotherapeut.

Als relevante voorwaarde voor de apparatuur dient de deelnemende SNT-therapeut te beschikken over een passend echoapparaat met de minimale kwalificaties zoals: Dopplerinstelling, interne opslag, externe opslagmogelijkheden en data-uitwisseling in netwerk. Omdat de echoapparatuur niet verplaatst kan worden, is het duidelijk dat de locatie van de ECS-schouder kliniek de locatie zal zijn waar het echoapparaat beschikbaar is. 

Wat te doen bij het niet-gekwalificeerd genoeg zijn maar wel echografisch onderzoek aan willen bieden in de 6 regio’s:

 – Bijscholing in pathologie, definities en verslaglegging (evt. zelfs nog extra transducerposities)

– 18 mensen die op dit moment als specialisatie MSU Echografie hebben (nog niet alle leden bekeken). 

Bijlage 2.

Project met betrokkenheid van orthopeed en kaderarts zonder fysiotherapeut

Inventarisatie Anderhalvelijns-schouderprojecten

Naam Project: Orthopedische spreekuur

Plaatsnaam Project: Zwolle – zuid

geinventariseerd door: Carla & Erik

Omdat bij dit project er geen directe betrokkenheid is van fysiotherapeuten wordt dit project geexcludeerd voor dit document.

Bijlage 3

Project RSN substitutie van zorg stroom schema.

Knooppunt Ketenzorg zorgt voor 1ste lijn bsekendheid van de werkwijzen van RSN en het belang van de juiste zorg op de juiste plek. Zij verzorgen de coördinerende rol voor bekendheid.
De RSN Fysio 2 de opinie therapeut behandelt de patiënt voor de 2 de opinie niet en stuurt de patiënt na aanvullend onderzoek en diagnosestelling met eventueel advies van behandelen.
In het kader van de innovatielijst het bestuur van RSN een mogelijkheid om de consult fysio’s of enig andere (coördinerende) in een anderhalvelijns model te stoppen om zo een nog meer efficiënt te maken. Hier is tot nog toe geen politieke beslissing genomen dus is het op dit moment nog niet mogelijk.